16. 12. 2021

Ředitel Českého rozhlasu neuspěl při jmenování šéfky zpravodajství s profesním škraloupem

Ředitel Českého rozhlasu selhal – jmenoval šéfku zpravodajství s profesním škraloupem.

 

Pro dění ve zpravodajství Českého rozhlasu se nabízí srozumitelná zkratka: Na to, aby řidiči nejezdili opilí, má nyní dohlížet někdo, kdo byl přistižen, jak jel s několika promile v krvi, a ten, kdo ho jmenoval, nedal najevo, že by mu to vadilo.

 

Nyní už bez sarkasmu, suše a věcně:

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se rozhodl vyměnit ředitele zpravodajství Jana Pokorného a nahradit jej Jitkou Obzinovou. Tato výměna je nepochybně v kompetenci generálního ředitele, stejně nepochybné však také je, že takto zásadní krok musí před veřejností i před zaměstnanci Českého rozhlasu dokázat vysvětlit a obhájit.

Zvolený postup těmto nárokům neodpovídá zejména proto, že při jmenování Jitky Obzinové coby ředitelky zpravodajství zcela pominul zásadní fakt z jejího profesního životopisu, když v září 2015 osobně prokazatelně nařizovala manipulaci zpravodajstvím na FTV Prima. Šlo o doložené selhání, ne-li dokonce zlý úmysl podřídit názorové vyznění i zpravodajství na televizní stanici FTV Prima přání majitele.

Je třeba zdůraznit, že takové jednání bylo nejen v rozporu se všeobecně uznávanými nároky na zpravodajství, ale bylo v rozporu s nároky stanovenými zákonem 231/2001 Sb. ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zejména, že

 

podle § 31 odst. 2 provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

a podle § 31 odst. 3 je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Jitka Obzinová tehdy závažnými způsobem porušila své pracovní povinnosti, k nimž patří i dodržování povinností daných zákonem, a co nelze opomenout, toto selhání později nijak veřejně nereflektovala, takže lze mít za to, že jej ani za závažné profesní selhání nepokládá.

Generální ředitel Českého rozhlasu se při jmenování Jitky Obzinové s tímto zásadním bodem jejího profesního životopisu nevyrovnal.

Vyznívá až paradoxně, že pokud by se takového opomenutí dopustil redaktor Českého rozhlasu v jakémkoli zpravodajském materiálu o Jitce Obzinové, měl by se tím jeho nadřízený zabývat a autorovi jeho chybu vysvětlit a vytknout. Oním nadřízeným se nyní stává sama Jitka Obzinová jako nová ředitelka zpravodajství. V Českém rozhlase, který je médiem veřejné služby a kde byly otázky vyváženosti zpravodajství opakovaně předmětem intenzivních diskusí, by zmiňované nároky měly platit dvojnásob – pokud se ovšem nároky na vyváženost a nestrannost sdělení vztahují pouze na pracovníky zpravodajství, ne však na sdělení generálního ředitele.

Znovu je třeba připomenout, že jmenovat ředitele zpravodajství je výsostnou pravomocí generálního ředitele ČRo. Výkon této pravomoci se však neodehrává ve vzduchoprázdnu, a protože Český rozhlas je médiem veřejné služby zřízené ze zákona a financované veřejností, musí být veřejně zdůvodněn a obhájen, což se nestalo.

 

Je zde ještě další okolnost, která neposiluje manažerskou reputaci vedení ČRo, a to, že pro zaměstnance Českého rozhlasu, kteří v minulých měsících za koronakrize odváděli profesionální a všeobecně respektovanou práci ve zpravodajství, muselo být značným překvapením, když se o chystaném razantním snižování pracovních míst oficiálně dozvěděli až v souvislosti s oznámenou výměnou ředitele zpravodajství.

 

Adam Černý,

předseda Syndikátu novinářů České republiky

 

Dlužno podotknout, že od pokusu o jmenování nové šéfky zpravodajství Českého rozhlasu nakonec ředitel nakonec ustoupil. Než proběhne výběr stálého šéfa zpravodajství, bude jej od 1. ledna 2022 dočasně řídit šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.