Členství

Členem Syndikátu novinářů ČR se může stát každý novinář starší 18 let, který působí v České republice, dodržuje principy svobody tisku, nezávislosti novináře na politické a ekonomické moci, profesionální standardy novinářství včetně Etického kodexu a koná v souladu s nimi, je plně svéprávným a souhlasí se Stanovami SN ČR.

Řádnými členy SN ČR jsou rovněž novináři-senioři, kteří se novinářské profesi prokazatelně věnovali před odchodem do důchodu.

Novinářem pro tento účel se rozumí ten, kdo shromažďuje, analyzuje a šíří informace jako profesionál v tištěných nebo elektronických médiích a novinářské činnosti věnuje převážnou část své pracovní aktivity.

Členství v SN ČR je dobrovolné a není na ně nárok.

 

Členy SN ČR nemohou být pracovníci reklamních, inzertních a PR agentur, pracovníci, kteří provádějí činnost PR na základě živnostenského listu, lidé, kteří mají účast na vedení obchodní korporace, jejíž předmět podnikání může být v rozporu s Etickým kodexem novináře, dále volení představitelé politických stran a politických hnutí. Členy nemohou být ani ti, kteří se prokazatelně podíleli nebo podílejí na perzekuci z politických, národnostních, rasových nebo náboženských důvodů. To se vztahuje i na osoby s majetkovou účastí či členy volených orgánů korporací, které se prokazatelně podílely nebo podílejí na perzekuci z politických, národnostních, rasových nebo jiných důvodů.

 

Formulář přihlášky

Novináři zaměstnaní v médiích (v pracovním poměru) vyplní odstavec a). Šéfredaktorům, resp. odpovědným redaktorům, potvrzuje přihlášku výhradně vydavatel. Tituly s měsíční a delší periodicitou laskavě přiložte. Novináři zaměstnaní v elektronických médiích doloží k přihlášce vytištěnou titulní stránku z internetu.

Volní novináři (bez pracovního poměru) vyplní odstavec b). K přihlášce doloží kopie publikovaných materiálů z posledního období, v případě spolupráce s rozhlasem či televizí připojí potvrzení redakce o této spolupráci.

Volní novináři, kteří studují novinářský obor vyplní rovněž odstavec b) a kromě publikační činnosti (případně potvrzení redakce) přiloží doklad o studiu, na jehož základě uhradí snížené členské příspěvky.

Důležité: Všichni žadatelé o členství žádají o přijetí do Syndikátu novinářů ČR zasláním přihlášky kanceláři SN ČR, příslušnému regionálnímu sdružení či některému z klubů.

SN ČR vede pro vlastní potřebu členskou evidenci členů, v níž zpracovává a archivuje některé jejich osobní údaje. V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 vydal SN ČR Interní předpis o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů svých  členů. Vzhledem k tomu, že každý člen má právo být informován o tom, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, používány a zabezpečeny, je tento předpis uveden v plném znění ZDE.

 

• Nezapomeňte uvést telefon, na kterém vás můžeme v případě nejasností nebo pochybností zastihnout. Vyplněnou přihlášku předejte naší kanceláři. Žádosti o členství projednává členská komise Syndikátu novinářů ČR, která zasedá jednou měsíčně.

• Stanovisko k žádostem o členství sděluje kancelář SN ČR (telefon 224 142 456 , fax 224 142 458), kde poté uhradíte členské příspěvky a získáte průkaz Syndikátu novinářů ČR, z. s.

• Poznámka: mimopražští obdrží stanovisko členské komise písemně spolu s odkazem na způsob úhrady členských příspěvků a zápisného. Kopii dokladu zašlou kanceláři Syndikátu, průkaz Syndikátu jim bude zaslán poštou.

 

Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada. Spolu s pravidly pro jejich placení v průběhu roku a cenami za vystavení mezinárodního novinářského průkazu je najdete ZDE.

 

Přihláška do SN ČR