Zákony

Aktuální znění zákonů (k 31. říjnu 2007) • Zákon o České tiskové kanceláři • Zákon o České televizi • Zákon o Českém rozhlasu • Autorský zákon 121/2000 Sb. • Tiskový zákon 46/2000 Sb. • Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů • Zákon 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností • Zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání • Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím • Zákoník práce 262/2006 Sb. ________________________________________ Zákon o ochraně utajovaných skutečností 1. věcný záměr zákona (1996) 2. koncepce systému ochrany utajovaných skutečností 3. připomínky SN k návrhu věcného záměru 4. návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností 5. důvodová zpráva k návrhu zákona o ochraně utajovaných skutečností 6. zákon č. 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ________________________________________ Tiskový zákon 1. návrh zásad tiskového zákona 2. dopis MK ČR z 8. 8. 1997: žádost o spolupráci a účasti zástupců SN v pracovní skupině při MK 3. korespondence mezi SN a Úřadem vlády k žádosti SN o možnost připomínkovat připravované zákony (1992) 4. „Z tiskových zákonů a praxe některých evropských demokracií a USA“ (1995) 5. návrh zákona o právu na informace (1997), podklady pro legislativní proces, korespondence 6. společné stanovisko SNČR a Unie vydavatelů denního tisku k návrhu tiskového zákona 7. návrhy SN na doplnění zásad tiskového zákona včetně související dokumentace 8. vládní návrh zákona o periodickém tisku (mater. pro schůzi vlády 30. 6. 1995) 9. tiskové zákony – mezinárodní dokumenty 10. návrh zásad zákona o hromadných sdělovacích prostředcích (4. 10. 1991), vládní návrh zákona o hromadných sdělovacích prostředcích (12. 3. 1992) 11. návrh věcného záměru zákona (1998) 12. připomínky SN k zásadám zákona o sdělovacích prostředcích (14. 10. 1991) 13. zásady tiskového zákona 14. stanovisko SN k 1. verzi parafovaného znění – ohlasy, polemika 15. návrh zásad zákona, kterým se upravují některá práva a povinnosti při vydávání a šíření periodického tisku a provozování dalších hromadných sdělovacích prostředků 16. francouzská úprava tiskového zákona 17. zákon o podpoře tisku z roku 1985 (rakouská úprava) 18. Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. 19. Tiskový zákon č. 81/1966 Sb. 20. Usnesení výboru z 12. 11. 1999 – doporučení PS ke schválení tiskového zákona 21. Tiskový zákon – rozprava v PS (1999) 22. Tiskový zákon – připomínky prof. Woorhoofa (1999) 23. Tiskový zákon – stanovisko legislativní rady (1999) + předkládací zpráva 24. Tiskový zákon – návrh z I/1999, vráceno MK k přepracování 25. Tiskový zákon – postupné varianty a návrhy z roku 1999 + připomínky 26. Tiskový zákon – úprava v SRN 27. Stanovisko a připomínky IFJ k původnímu návrhu tiskového zákona 28. Připomínky SN k návrhu tiskového zákona a důvodové zprávě (1998) 29. Tiskový zákon – návrh, korespondence, monitoring (1999-2000) 30. Rakousko: Tiskový zákon 31. Tiskový zákon – monitoring z roku 2000 32. Artikle 19: Tiskové právo a praxe – studie o svobodě tisku v Evropě a ostatních demokraciích ________________________________________ Autorská práva 1. Evropské modely úpravy autorského práva (seminář Brusel 1996) 2. Autorský zákon č.35/1965 Sb. 3. Autorská práva: Kampaň a semináře IFJ 2000 ________________________________________ Zákony o rozhlasovém a televizním vysílání 1. zákon č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 2. zákon č. 103/1992 Sb. o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání 3. návrh zákona, kterým se mění zákon o České televizi, Českém rozhlasu a provozování rozhlasového a televizního vysílání 4. „Vysílací zákony“ + připomínky SN a monitoring 5. „Vysílací zákon“ komplexní pozměňovací návrh z května 2000 6. „Vysílací zákon“ anglický překlad 7. EU – směrnice z 30. 6. 1997 o koordinaci, pokud jde o provozování televizního vysílání 8. Zákon o vysílání – monitoring ________________________________________ Ostatní zákony 1. zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 2. návrh na změnu Ústavy ČR vč. důvodové zprávy a úpravy v SRN 3. zdanění honorářů – iniciativní návrh SN pro přípravu daňové reformy 4. zákon o podnikání na kapitálovém trhu – tvorba investičních doporučení 5. návrh zákona o ochraně osobních údajů 6. zákon o svobodném přístupu k informacím – monitoring Máte zájem nahlédnout do uvedených zákonů? Napište nám.