Mezinárodní průkaz

O mezinárodní novinářský průkaz si může zažádat každý řádný člen Syndikátu novinářů, vyjma čekatelů na členství. Stačí jen vyplnit Žádost o vydání mezinárodního novinářského průkazu a navštívit naši kancelář.

 

Mezinárodní průkaz platí po celém světě a akceptuje ho řada kulturních institucí. Kromě toho vám také může pomoci v situaci, kdy se dostanete do konfliktu s místní státní mocí. Dvojice fotografů z Brna například říká, že bez mezinárodního průkazu by zřejmě dosud byli na hranici mezi dvěma africkými státy.

 

Mezinárodní novinářský průkaz stojí 1400 Kč a platí 2 roky. Počítejte proto s tím, že musíte spolu s průkazem zaplatit také členské příspěvky do Syndikátu novinářů. Pokud si mezinárodní průkaz vyzvednete později než v březnu, znamená to zaplatit na 3 roky dopředu. Pak je ale vše bez starostí: automaticky vám vystavíme český průkaz na další rok a dostanete ho poštou.

 

Vysvětlení

 

I. Řádné členství

a) Řádným členem se může stát novinář, který beze zbytku splňuje podmínky členství. Řádní členové mají právo za podmínek určených těmito stanovami volit členy orgánů SN ČR a právo být voleni do orgánů SN ČR. Řádný člen platí zápisné a členský příspěvek do SN ČR, je držitelem průkazu SN ČR a má právo být držitelem průkazu Mezinárodní federace novinářů.

 

b) Členem se novinář stane 12 měsíců po podání přihlášky, pakliže po celou tuto dobu splňuje podmínky členství stanovené těmito stanovami. To neplatí pro členy s přerušeným členstvím, případně pro novináře, kteří v minulosti již byli řádnými členy SN ČR a prokazatelně splňovali podmínku dlouhodobého působení v oboru. Podrobnosti o čekatelství na členství stanoví odstavec II. tohoto článku.

 

c) Řádným členem se může stát také vysokoškolský pedagog, který se podílí na vzdělávání a výchově novinářů a také sám publikuje, ať už v médiích nebo v odborných knihách a časopisech.

 

d) Řádným členem SN ČR nemohou být osoby, které jsou členy volených orgánů právnické osoby podnikající v oblasti médií (s výjimkou členů dozorčích rad volených jako zástupci zaměstnanců), většinovými vlastníky hromadného sdělovacího prostředku, zaměstnavateli novinářů, tiskovým mluvčím nebo pracovníkem tiskového oddělení.

 

e) O přijetí na základě písemné přihlášky uchazeče rozhoduje členská komise, kterou volí řídící výbor SN ČR. Sporné případy posuzuje rozhodčí komise. Nezbytnou součástí přihlášky je vyjádření územního sdružení SN ČR působícího v místě tvorby uchazeče (bylo-li tam ustaveno) a doklady o profesním působení.

 

f) Přijatý člen má právo se stát členem pobočného spolku – územního sdružení, redakčního, vydavatelského, profesního či studentského sdružení, který uvede v přihlášce, pakliže s tím toto sdružení souhlasí.

 

II. Čekatelství na členství

 

a) Pro přijetí za člena je stanovena lhůta 12 měsíců, v níž má zájemce doložit svoje působení v oboru a splnění požadavků pro přijetí za člena.

 

b) Lhůta začíná běžet podáním přihlášky a jejím projednáním pobočným spolkem v místě působení čekatele, případně přímo v členské komisi. Sdružení může se zdůvodněním navrhnout zkrácení této lhůty, rozhoduje členská komise.

 

c) Po uplynutí lhůty se ta součást SN ČR, která přijala přihlášku, vyjadřuje ke splnění podmínek členství.

 

d) Čekatel je držitelem průkazu Syndikátu novinářů ČR s vyznačenou formou a popisem členství dle odstavce a). Platí čekatelský příspěvek do Syndikátu novinářů ČR, nemá právo být volen a volit do orgánů Syndikátu, ale smí se jich účastnit s hlasem poradním. Nemůže být držitelem průkazu Mezinárodní federace novinářů.

 

e) O výjimkách je oprávněn rozhodnout řídící výbor na doporučení členské komise.