Komise pro etiku

Složení komise a stanovy

SLOŽENÍ KOMISE PRO ETIKU

Bystrovová Marta
Černý Adam
Jan Jirků
Jan Jůn
Libuše Koubská
Osvaldová Barbora
Osvaldová Barbora
Osvaldová Barbora
Patricie Polanská
Roman Sulánský
Veronika Macková
 

STANOVY KOMISE PRO ETIKU

  Článek I – Členství v komisi
 1. Komise je jedenáctičlenná a mohou v ní být zastoupeni členové Syndikátu – novináři i nečlenové Syndikátu – odborníci, přičemž členové SN ČR tvoří nadpoloviční většinu. Členové komise vystupují a jednají nezávisle na svém politickém názoru.
 2. Složení komise schvaluje řídící výbor Syndikátu novinářů ČR na návrh předsedy komise.
 3. Všichni členové Komise pro etiku jsou držiteli osvědčení podle § 9odst. 1 zák. č. 451/91. V případě, že požadované osvědčení nevlastní, lze toto na dobu nezbytně nutnou k jeho vystavení nahradit místopřísežným prohlášením.
 4. Členství v komisi zaniká odstoupením člena, porušením etického kodexu novináře nebo neomluvenou absencí na dvou zasedáních komise.
  Článek II – Statutární orgány
 1. V čele výboru stojí předseda, kterého volí a odvolává řídící výbor SN ČR. Předseda zastupuje komisi navenek, svolává a řídí schůze komise a vyhlašuje doporučení a stanoviska komise. Své pravomoci může dočasně přenést na jiného člena výboru.
  Článek III – Zásady jednání komise
 1. Členové komise jsou povinni dodržovat schválený jednací řád.
 2. Konkrétní informace a podněty k přijetí stanovisek získává komise
  1. vlastní činností
  2. od členů Syndikátu novinářů ČR
  3. od ostatních novinářů
  4. od veřejnosti
 3. Komise je povinna informovat o přijatých stanoviscích písemně ty novináře, jichž se bezprostředně týkají, a vedoucí pracovníky příslušných médií.
 4. Komise může odmítnout zabývat se obdrženými podněty, pokud situace neumožňuje získat dostatek informací k přijetí stanoviska nebo pokud jejich charakter vyžaduje řešení v rámci občanskoprávního soudního řízení.
  Článek IV – Závěrečná ustanovení
 1. Činnost komise byla schválena Správní radou Syndikátu novinářů ČR 26. 11. 1998.
 2. Na požádání řídícího výboru je komise povinna předložit jí seznam všech projednávaných i odložených podnětů včetně přijatých stanovisek.
 3. Komise informuje o přijatých doporučeních a stanoviscích prostřednictvím Mediažurnálu a podle možností i prostřednictvím dalších médií. Stanovy nabývají účinnosti 26. listopadu 1998, aktualizovány byly 31. října 2007.
   

JEDNACÍ ŘÁD KOMISE PRO ETIKU

Článek I
 1. Jednání komise svolává a řídí předseda komise nebo jím pověřený člen.
 2. Komise se schází na řádných zasedáních jednou měsíčně, na mimořádných zasedáních v případě potřeby.
 3. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
  Článek II
 1. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
 2. Podněty nečlenů komise jsou přijímány pouze v písemné formě a jsou adresovány komisi prostřednictvím sekretariátu SN ČR.
 3. Materiály určené pro řádné zasedání jsou členům komise předávány nejméně pět dnů před schůzí, materiály pro mimořádné zasedání je možné předat nejpozději před zasedáním.
 4. O přijetí nebo odložení jednotlivých podnětů se hlasuje.
 5. Podnět je přijat k projednání, hlasuje-li pro to nadpoloviční většina přítomných.
  Článek III
 1. Seznam projednávaných podnětů je veřejný.
 2. Každý člen komise je povinen se s projednávanými materiály seznámit.
 3. Povinností komise je vyzvat všechny zainteresované strany k vyjádření, případně k doplnění informací.
 4. Předseda nebo jím pověřený člen může o vyjádření požádat kteroukoli další fyzickou či právnickou osobu.
 5. Svědectví se konají na zasedání komise nebo jsou komisi písemně předkládána.
 6. O svědectví se pořizuje protokolární zápis, který je součástí podkladových materiálů komise.
  Článek IV
 1. Po skončeném projednávání podnětu předseda komise pověří jednoho z členů zpracováním písemného stanoviska k danému podnětu.
 2. O tomto stanovisku se bez další diskuse hlasuje na následujícím zasedání komise. Stanovisko je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných.
 3. Není-li stanovisko přijato, pověří předseda komise jeho zpracováním jiného člena.
 4. Není-li stanovisko přijato opakovaně, konstatuje komise, že u daného podnětu není schopna dospět k jednoznačnému závěru.
 5. V případě potřeby reagovat operativně, může být tento postup rozhodnutím komise nahrazen jiným, např. okamžitým formulováním stanoviska přímo na zasedání komise.
 6. Komise může na základě návrhů svých členů přijímat i obecná doporučení týkající se etiky novinářské práce. Hlasuje o nich podle výše uvedených zásad.
 
Článek V Každý člen komise může vyslovovat veřejně svůj názor na projednávaný případ, pokud však nebyl komisí vypracován a schválen závěr, nesmí jej vydávat za stanovisko komise. Jednací řád komise nabývá účinnosti dne 26. 11. 1998.