14. 2. 2014

Usnesení ŘV z 12. února 2014

Valná hromada SN ČR konaná dne 12. 6. 2013 pověřila Řídicí výbor SN ČR, aby se zabýval situací v Klubu volných novinářů. Na jednání ŘV dne 12. února 2014 bylo přijatonásledující usnesení:

ŘV SN ČR konstatuje, že vzhledem k neexistenci dostatečné dokumentace nelze jasně ani zrekonstruovat činnost KVN. Nelze tak jednoznačně vyřešit stížnosti členů.
ŘV SN ČR ruší s účinností k 12. 2. 2014 KVN jako integrální součást SN ČR a ukládá kanceláři převzít k tomuto datu originály písemností spojených s jeho činností, včetně informací (ovládacích prvků či smluv) spojených s provozem webové prezentace klubu. Ukládá vedení KVN tuto dokumentaci předat.
ŘV SN ČR konstatuje, že zájmem SN ČR jako celku je v nejrychlejším možném termínu obnovit KVN jako platformu pro sdružování a spolupráci volných novinářů, jakož i jeho aktivity sloužící ve prospěch SN ČR, mj. soutěž školních časopisů a další schválené granty.
ŘV SN ČR ukládá vedoucímu kanceláře SN ČR s využitím návrhu stanov KVN připravit návrh organizačního řádu nového KVN (v souladu s článkem 24 odst. II Stanov SN ČR) a předložit ho na nejbližším jednání ke schválení ŘV SN tak, aby mohla být činnost obnovena podle nových pravidel pokud možno v těsné návaznosti na zrušení původního KVN.
ŘV SN ČR v této souvislosti ukládá vedoucímu kanceláře SN ČR připravit také návrhy organizačních řádů ostatních klubů působících v rámci SN ČR, a to tak, aby zohledňovaly současné stanovy. Vyzývá zástupce klubů, aby případné požadavky připravili do následujícího jednání ŘV SN, aby mohly být následně zpracovány jejich organizační řády.
ŘV SN ČR konstatuje, že součástí organizačního řádu klubů musí být struktura orgánů klubů, pravidla pro jejich hospodaření (jako součásti hospodaření SN ČR) a dokumentace jejich činnosti.
ŘV SN ČR ukládá členské komisi zajistit oslovení všech členů SN ČR deklarovaných jako dosavadní členové KVN a ověřit u nich, zda chtějí být členy nově ustaveného KVN. Tyto členy ŘV SN ČR v souladu s článkem 6 odstavce V stanov SN ČR vyzývá k předložení dokladů potvrzujících, že splňují podmínky členství v SN ČR.
ŘV SN ČR ukládá členské komisi takto posouzený seznam s návrhem případného dalšího postupu předložit na nejbližším jednání ŘV.
ŘV SN ČR ukládá předsedovi SN ČR připravit ustavující schůzi KVN tak, aby mohla být svolána bezprostředně po projednání materiálu členské komise a po obnovení činnosti KVN, mohla zvolit orgány KVN a obnovit jeho činnost.