7. 8. 2018

Veřejná soutěž: „Jednotný grafický design Syndikátu novinářů České republiky“

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku ve věci
„Jednotný grafický design Syndikátu novinářů České republiky“

Vyhlašovatel:

Syndikát novinářů České republiky, z.s., IČ: 00408123, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 (dále jen „SNČR“)

Obecný cíl:


SNČR vyzývá neurčitý okruh osob k podání nabídek ve věci: „Jednotný grafický design u firemních tiskovin a prezentací SNČR“, zahrnující:


Návrh designu bude předán v elektronické podobě ve formátu pdf., jpg. apod. a bude tvořit přílohu nabídky, z níž musí být patrná identifikace nabízejícího (jméno nebo název, datum narození nebo IČ, adresa bydliště nebo sídla) a prohlášení, že:


V případě přijetí návrhu bude součástí uzavřené smlouvy poskytnutí výhradní licence ke všem způsobům užití autorských děl, která jsou součástí návrhu, a to bez časového i teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci nebo licenci postoupit, bez povinnosti licenci využít.

Odměna pro vítězného účastníka: 100 000 Kč (nejsme plátci DPH), odměna již zahrnuje cenu za poskytnutí licence (v poměru 80% cena licence, 20% cena za vytvoření grafického manuálu ve standardu použitelném k dalšímu reklamnímu, tiskovému a podobnému využití).

Další podmínky veřejné soutěže:


V Praze dne 7. srpna 2018

Syndikát novinářů České republiky, z.s.