7. 8. 2018

Veřejná soutěž: „Návrh webové prezentace Syndikátu novinářů České republiky“

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku ve věci
„Návrh webové prezentace Syndikátu novinářů České republiky“


Vyhlašovatel

Syndikát novinářů České republiky, z.s., IČ: 00408123, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 (dále jen „SNČR“)

SNČR vyzývá neurčitý okruh osob k podání nabídek ve věci: „Návrh webové prezentace Syndikátu novinářů České republiky“.

Cíl


Nástroje na webu (tzv. kameny):

ZPRÁVY A INFORMACE


SLUŽBY


KONTAKTY


PRÁCE


NOVINÁŘ V TÍSNI


DOKUMENTY


ZABEZPEČENÁ ČÁST WEBU


Co se od vás v soutěži očekává:


Dále podat cenovou nabídku na:


Grafický návrh bude předán v elektronické podobě ve formátu pdf., jpg apod. a bude tvořit přílohu nabídky, která musí obsahovat minimálně:


V případě přijetí návrhu bude součástí uzavřené smlouvy poskytnutí výhradní licence ke všem způsobům užití autorských děl, která jsou součástí návrhu, a to bez časového i teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci nebo licenci postoupit, bez povinnosti licenci využít.

Upozornění:

SNČR současně s touto veřejnou soutěží vypisuje veřejnou soutěž na Jednotný grafický design u firemních tiskovin a prezentací SNČR, (dále „JGD“) zahrnující:


Pokud se předkladatel nabídky v této veřejné soutěži na webovou prezentaci účastní i výše uvedené veřejné soutěže na JGD, může do návrhu webové prezentace SNČR zakomponovat grafické návrhy loga SNČR, případně dalších grafických prvků, které bude součástí jeho nabídky ve veřejné soutěži na JGD. V případě, že nebude ve veřejné soutěži na JGD vybrán návrh tohoto předkladatele nabídky, zatímco v této veřejné soutěži bude vybrána jeho nabídka na vytvoření webu SNČR, platí, že součástí nabídkové ceny jsou zásadně i náklady na úpravu návrhů webové prezentace do podoby, která zahrnuje logo SNČR, případně další grafické prvky z vítězné nabídky jiného účastníka veřejné soutěžena JGD. Takovou úpravu vítězného návrhu webové prezentace je účastník povinen provést a předložit SNČR do 30 dnů od předání podkladů ze strany SNČR a tato úprava podléhá dodatečnému schválení SNČR. Pokud SNČR takovou úpravu neschválí, je oprávněn nabídku vítězného uchazeče dodatečně odmítnout, aniž by tím odmítnutému uchazeči vznikaly jakékoliv nároky vůči SNČR.

Další podmínky veřejné soutěže:


V Praze dne 7. srpna 2018.

Syndikát novinářů České republiky, z.s.