11. 7. 2017

Zápis z valné hromady Syndikátu novinářů ČR konané dne 16. června 2017

Valné hromady se účastnilo celkem 23 delegátů. Na začátku jednání všechny přítomné pozdravil předseda SN ČR Adam Černý. Ten také po schválení programu schůze podal zprávu o činnosti spolku hájícího práva novinářů vČR.

Adam Černý konstatoval, že uplynulý rok se nesl také ve znamení organizačních a administrativních záležitostí, jejichž chod je pro syndikát důležitý. Jmenoval zápisy pobočných spolků do spolkového rejstříku a zrušení již neexistujících spolků, spolupráce s účetní firmou Aspekt, přechod na nový systém členské evidence, převod prostředků jednotlivých územních sdružení a klubů na účty Raifeissenbank.

Předseda syndikátu také uvedl, že se daří používat finanční prostředky, které má spolek kdispozici, zejména tedy rozvíjet grantový program, který podporuje činnost jednotlivých územních sdružení a klubů a současně se obrací k širší novinářské veřejnosti i na podporu povědomí o syndikátu jako takového. Adam Černý jmenoval následující granty:

· grant na podporu konference „Umělecká kritika versus reklama“ v Brně,

· grant na výstavu fotografií Bohumila Dobrovolského k výročí 21. srpna instalované na více místech, mezi jiným i v budově Českého rozhlasu,

· grant na podporu jednoho z nejstarších českých časopisů Vesmír,

· grant na podporu mezigeneračního setkání novinářů Moravskoslezského kraje,

· grant na podporu výročních televizních cen Trilobit,

· grant na podporu pravidelně vyhlašované Novinářské ceny, která si již získává všeobecnou reputaci,

· grant na podporu jubilejního 20. ročníku soutěže Média na pomoc památkám,

· grant na podporu publikace Liberecké rozhovory,

· grant na podporu soutěže Sdružení pro rozhlasovou tvorbu,

· grant na podporu činnosti obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost, která poskytuje novinářům bezplatné konzultace při získávání informací od státních a veřejných institucí na základě zákona o přístupu k informacím,

· grant na podporu dvouletého projektu, sborníku k 50. výročí Pražského jara v roce 2018, a také grant na podporu publikace Cesty a křižovatky připravované Klubem novinářů pražského jara,

· grant na podporu výročních cen spolupořádaných Klubem leteckých novinářů,

· grant na podporu soutěže veteránů Dědeček automobil.

Loni se s podporou SN ČR navíc uskutečnil první ročník česko-německé novinářské ceny, které byly uděleny letos v únoru.

Další činnosti SN ČR

Za zmínku dále stojí ohlédnutí předsedy SN ČR Adama Černého za aférou s nahrávkami rozhovorů mezi redaktorem jednoho deníku a politikem, který v době, kdy se jeden z rozhovorů konal, byl majitelem tohoto listu a zároveň místopředsedou vlády. Nejen tato aféra byla důvodem, proč se naše domácí poměry staly v Evropském parlamentu předmětem slyšení na téma Riziko politického zneužití médií v České republice. Mezi českými zástupci dostal příležitost vystoupit i zástupce syndikátu. Uvedenému tématu se SN ČR bude nadále věnovat.

SN ČR by rád rozšířil znalosti novinářů o témata, která mají důležitý společenský dopad a u nichž se novináři nezřídka dopouštějí nepřesností a chyb. Proto loni na podzim uspořádal spolu se sdružením SIMAR, kde jsou zastoupeny všechny respektované organizace připravující průzkumy veřejného mínění, seminář na téma „Jak správně provádět a interpretovat předvolební výzkumy“. Zvláště v druhé části se vysvětlovalo, v čem a jak novináři chybují, například když zaměňují volební preference a volební model.

Zpráva etické komise

Komise pracovala vobdobí od června 2016 do června 2017 ve složení: Adam Černý, Monika Benešová, Marta Bystrovová, Jan Jirků, Jan Jůn, Libuše Koubská, Veronika Macková, Patricie Polanská a Barbora Osvaldová.

Všechny zápisy z jednání Komise pro etiku při SNČR (dále jen KPE) jsou k dispozici na webu syndikátu, výtah podstatných věcí vychází v Mediažurnálu. Kancelář SNČR posílá zápisy stěžovatelům, někdy ale rozhodnutí budí záporné reakce.

Stále platí, že pokud dá KPE někomu za pravdu, je spokojen, pokud mu za pravdu nedá, ohrazuje se. Komise řeší stížnosti jednotlivců (čtenářů, diváků, posluchačů, konzumentů internetu), několikrát řešila také stížnosti organizací nebo jednotlivců, kteří si najímají advokátní kanceláře. Některé podněty doporučili i členové KPE, zejména ty s rasistickým kontextem.

Jak už jsme konstatovali loni, některé stížnosti pramení z nedostatečného „mediálního povědomí“ veřejnosti, která si neuvědomuje rozdíly mezi zpravodajstvím a publicistikou a žádá, aby novinář odvolal svůj názor. Komise takové kauzy řeší jen v případě, že se v komentářích objevují prokazatelné nepravdy nebo mylné informace, jinak názorové materiály posuzuje pouze jako názor.

Dlužno však podotknout, že k matení veřejnosti někdy přispívají i novináři, protože směšují prvky zpravodajské a publicistické, nebo neodlišují informace od jim dodaných materiálů PR, které použijí. To se bohužel v loňském období objevovalo často a přestává platit poučka, kterou syndikát i pod vlivem zahraničních teoretiků vždy zastával – že je třeba oddělit zpravodajské materiály od materiálů názorových.