Grantová pravidla Syndikátu novinářů ČR

 

Syndikát novinářů České republiky (SN ČR) poskytuje granty na podporu novinářů a novinářských aktivit, a to jak žadatelům z řad svých členů, tak k podpoře a propagaci novinářských aktivit napříč společností.

Zdrojem příspěvků je rozpočet SN ČR, případně účelově získané příspěvky a zdroje vytvořené ve spolupráci s jednotlivci i organizacemi.

V souladu s vůlí vynakládat tyto prostředky maximálně účelně a transparentně přijal Řídicí výbor SN ČR s účinností od 1. 1. 2024 tato pravidla.

 

 

Druhy grantů v SN ČR

 

Syndikát novinářů ČR poskytuje tyto druhy grantů:

a)   Granty dlouhodobé

b)   Granty jednorázové

c)   Granty mimořádné

d)   Granty udělované kluby a regionálními sdruženími

 

 

Granty dlouhodobé

 

Dlouhodobé granty jsou příspěvky určené na aktivity podporované SN ČR opakovaně. Jsou to mimo jiné příspěvky na respektované soutěže mediálního charakteru.

Dlouhodobé granty jsou přímo součástí rozpočtu SN ČR jako jmenovité položky. Seznam těchto grantů podléhá samostatnému projednání. Termíny čerpání se řídí termíny podporovaných aktivit.

 

Granty jednorázové

 

Syndikát novinářů vyčleňuje v rozpočtu částku určenou na jednorázové granty. Žadateli mohou být jak členové a součásti SN ČR včetně pobočných spolků, tak ostatní žadatelé.

Podmínkou pro jednání o přidělení jednorázového grantu je včasné a pravdivé vyplnění formuláře, který tvoří přílohu těchto pravidel.

Grantová podpora není primárně určena na mzdy, platy a odměny mající jejich charakter (včetně odměn autorských). Tento faktor zohledňuje SN ČR také při rozhodování o grantech, kde je v žádostech výslovně uvedeno, že žádaná částka není na tento účel. I v tomto případě musí být v žádosti pravdivě uvedeny.

 

O přidělení grantů rozhoduje SN ČR ve dvou vlnách každý rok. Žádosti musejí být podány do 15. ledna a 15. srpna včetně, aby se jimi mohl zabývat Řídicí výbor SN ČR na následujícím jednání. Žádosti doručené po termínu nebudou do rozhodování zařazeny. Vyloučeno je jednání o podpoře již uskutečněných aktivit (zpětně).

Při rozhodování SN ČR zohledňuje obsah grantu, jeho dopad na novinářskou obec, soulad s cíli a posláním SN ČR, ale také ekonomickou přiměřenost a způsob, jakým bude SN ČR v souvislosti s granty prezentován.

V případě grantů určených součástem SN ČR (klubům a regionálním sdružením) je SN ČR oprávněn zvolit variantu proplacení nákladů na konkrétní výdaje spojené s předmětem grantu.

Poskytnutí grantu je podmíněno uzavřením smlouvy, která může vymezit i daňové a další povinnosti.

SN ČR je oprávněn jako podmínku poskytnutí grantu stanovit označení konkrétní faktury informací o podpoře SN ČR. Tato faktura nesmí být (v příslušné částce) podpořena žádným dalším zdrojem duplicitně.

Při jednání o grantech určuje pořadí projednání grémium SN ČR. Toto pravidlo je zásadní zejména v situaci, kdy celková požadovaná částka přesahuje sumu vyhrazenou v rozpočtu SN ČR pro dané období.

 

Granty mimořádné

 

SN ČR je oprávněn kdykoli poskytnout grant nad rámec těchto pravidel. Musí se ale jednat o žádost spojenou s předmětem grantu hodným zvláštního zřetele, což musí být zjevné z podané žádosti.

SN ČR je oprávněn poskytnout grant také v podobě nehmotného plnění (například bezúplatným poskytnutím prostor pro aktivitu, poskytnutím zvýhodněného ubytování nebo kancelářských služeb). Takové žádosti mohou orgány SN ČR projednávat průběžně.

 

Granty udělované kluby a regionálními sdruženími

 

Své granty jsou oprávněny udělovat regionální sdružení a kluby. Pro tento účel přijmou vlastní pravidla. ŘV je vyzývá, aby respektovaly obecné zásady těchto pravidel.

 

Společná pravidla

 

Výše žádané částky není těmito pravidly omezena. Žadatel by však měl vycházet z reálných možností SN ČR, vyjádřených mimo jiné granty poskytnutými v minulých obdobích. SN ČR je oprávněn přesunout žádost podanou pro konkrétní druh grantu do kategorie jiné.

Přidělení kteréhokoli druhu grantu je nenárokové. SN ČR je oprávněn odmítnout projednávat granty, jejichž obsah či cíl je v rozporu se zákony a obecně platnými zásadami, kodexem novináře nebo cíli a smyslem fungování SN ČR.

Přidělení grantu nezakládá žadateli jakékoli zvýhodnění při opakované, další či navazující žádosti o grant.

V případě poskytnutí grantu je žadatel povinen zajistit bezodkladné doložení způsobu, jakým byl SN ČR prezentován, dodáním příslušných podkladů (výtisku knihy, tiskovin, záznamů a podobně) do kanceláře SN ČR.

Pokud to okolnosti nevylučují, žadatelé mají povinnost zajistit informaci o předmětu grantu pro internetové strany SN ČR a pro časopis Mediažurnál. Způsob a rozsah koordinují s osobami zodpovědnými za tato média.

V případě neuskutečnění aktivity je žadatel povinen už poskytnutý grant vrátit.

Uvedení nepravdivých údajů v žádosti, nedodržení pravidel nebo nekonání akce zakládá SN ČR oprávnění žádat vrácení poskytnutých prostředků a žadatel je povinen takové žádosti bezodkladně vyhovět. SN v případě nezákonného jednání nebo jednání v rozporu s obecnými zásadami slušného chování může odmítnout jednat o dalších žádostech konkrétního žadatele.

 

Formulář zde Žádost o grant SN ČR