Syndikát má před volbami

V červnu se uskuteční valná hromada Syndikátu novinářů ČR, která zvolí nové představitele organizace a rozhodne o zásadních krocích včetně nakládání s majetkem.

 

Valná hromada má v souladu se stanovami podobu shromáždění delegátů. A protože těm současným s červnem vyprší tříletý mandát, vybereme nové pro další tříleté období.

Pravidla jsou prakticky stejná jako před třemi lety. Regionální sdružení a kluby zvolí na každých svých 15 členů jednoho delegáta či delegátku. Pokud nemají dostatečný počet členů, musí budoucí delegát či delegátka získat 15 podpisů na petičním archu. Každý řádný člen SN ČR může podepsat právě jeden (pokud by jich podepsal víc, platí jen ten doručený do kanceláře SN ČR jako první).

Na petiční archy se může podepsat také kterýkoli člen územního sdružení nebo klubu, musí ale prokazatelně o svém záměru dát vědět před 30. dubnem kanceláři SN ČR, aby nebyl započítáván ve své mateřské organizaci.

Za řádného člena syndikátu bude považován ten, kdo má k rozhodujícímu datu – tedy do 30. dubna zaplacen členský příspěvek. Petiční archy a výsledky hlasování sdružení a klubů je potřeba kanceláři doručit do 20. května.

Valná hromada se koná 10. června.

 

Volební řád viz níž, petiční arch najdete zde, dále je k dispozici v kanceláři SN ČR a také vychází jako příloha aktuálního vydání Mediažurnálu.

Kancelář SN ČR pro usnadnění sběru podpisů nabídne tři termíny pro volební shromáždění v Presscentru.

 

 

 

VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ ČR (2022)

 

I. Základní ustanovení

 

1. Volební řád stanovuje ve smyslu stanov Syndikátu novinářů ČR (SN ČR) způsob volby delegátů a delegátek pro Valnou hromadu SN ČR konanou v červnu 2022 a případnou náhradní valnou hromadu. Zvolení delegáti a delegátky jsou zároveň členy valných hromad pro celé následující tříleté funkční období.

2. Pakliže se jimi nestanou ve volbách podle tohoto volebního řádu, pro následující tříleté funkční období se delegáty následujících valných hromad stávají z titulu této funkce také členové Řídicího výboru (ŘV) SN ČR zvolení valnou hromadou. Toto pravidlo platí pouze po dobu jejich členství v ŘV.

3. Každý řádný člen a členka SN ČR má právo volit a být volen/a do orgánů SN ČR. Každý řádný člen/členka má jen jeden volební hlas.

 

II. Volební komise

 

1. Řídicí výbor Syndikátu novinářů ČR, který je ve smyslu stanov oprávněn schválit tento volební řád, jmenuje volební komisi ve složení:

a) Radek Gális

b) Marina Hofmannová

c) Aleš Holub

2. Volební komise odpovídá za řádný průběh voleb. Je zmocněna řídit volby a upřesnit případná sporná vyjádření tohoto volebního řádu.

3. Pokud je to nutné, volební komise ve spolupráci s kanceláří SN ČR navrhne vzory formulářů potřebných pro průběh voleb.

4. Kancelář SN ČR poskytne komisi veškerou součinnost pro zajištění řádného průběhu voleb.

 

III. Průběh voleb

 

1. Delegáty a delegátky volí pouze řádní členové SN ČR v poměru 1 delegát (delegátka) na 15 řádných členů SN ČR.

2. Územní sdružení, redakční, vydavatelská, profesní a studentská sdružení, dále pak celostátní Klub novinářů Pražského jara, Klub kultury, Otevřený klub, Klub novinářů seniorů, Klub leteckých novinářů, Klub novinářů-fotoreportérů, Klub reportérů a reportérek a Klub vědeckých novinářů volí delegáty a jejich náhradníky zpravidla na svých členských schůzích v poměru 1 delegát (delegátka) na každých završených 15 řádných členů sdružení/klubu, kteří zároveň musejí být řádnými členy SN ČR. Rozhodující je stav členské základny k 30. 4. 2022. Pokud se členská schůze koná před tímto datem, stanoví pořadí zvolených členů a delegáty se stanou ti, kteří na to mají nárok podle stavu členské základny k 30. 4. 2022.

3. Členové a členky SN ČR, kteří nejsou členy sdružení a klubů uvedených v odstavci 2, volí delegáty formou petičního archu doručeného do kanceláře Syndikátu novinářů ČR. Na petičním archu může být uvedeno jméno náhradníka, který na místo delegáta postupuje v případě zániku mandátu zvoleného delegáta nebo jeho neúčasti.

4. Členové a členky sdružení a klubů uvedených v odstavci 2 jsou oprávněni hlasovat prostřednictvím petičního archu jen tehdy, pokud dají v termínu stanoveném tímto volebním řádem Kanceláři SN ČR na vědomí, že tak hodlají učinit. Pak se pro účel volby delegátů jejich hlas do počtu členů těchto sdružení a klubů nezapočítává. Pokud jsou členy více sdružení a klubů, je jejich hlas započítávám stejně jako příspěvek za členství.

5. Pro zvolení kandidáta (kandidátky) je třeba na petičním archu podporujícím jeho kandidaturu získat podporu 15 řádných členů SN ČR. Podpora se vyjadřuje uvedením jména, příjmení, členského čísla a podpisu podporovatele na petičním archu.

6. Každý člen SN ČR je oprávněn podpořit výhradně jednoho delegáta nebo delegátku. Pokud jich podpoří více, je platný ten arch, který byl do kanceláře SN ČR doručen jako první. Kancelář proto archy označuje datem a časem doručení.

7. U členů sdružení a klubů s méně než 15 členy se pro účely voleb delegátů uplatňuje postup volby s petičními archy. Ustanovení odstavce 5 tím zůstává nedotčeno.

8. Kancelář SN organizuje tři volební shromáždění řádných členů a členek nezařazených do územního, redakčního, vydavatelského, profesního či studentského sdružení. Shromáždění jsou oprávněna volit delegáty podle klíče 1 delegát na 15 řádných členů přítomných na shromáždění. Shromáždění se mohou zúčastnit i členové, kteří požádali o možnost hlasovat prostřednictvím petičního archu podle odstavce 4.

 

IV. Harmonogram voleb

 

1. Člen sdružení a klubu uvedeného v článku III odstavci 2, který hodlá volit delegáta nebo delegátku samostatně, uplatněním podpisu na petičním archu, je povinen svůj záměr prokazatelně oznámit kanceláři SN ČR do 30. 4. 2022.

2. Kancelář SN ČR informuje do 2. 5. 2022 předsedy sdružení a klubů uvedených v článku III odstavci 2 o počtu členských hlasů, které jim přísluší pro nominaci.

3. Předsedové/předsedkyně těchto sdružení a klubů zašlou zápis o průběhu voleb a o zvolených delegátech a případném pořadí náhradníků do 20. 5. 2022 kanceláři SN ČR.

4. Termín 20. 5. 2022 platí také jako poslední pro zaslání petičních archů podporujících konkrétní delegáty.

5. Kancelář SN ČR vyhlásí a prostřednictvím webových stran SN ČR (případně dalšími vhodnými způsoby) zveřejní termíny a organizačně zajistí tři volební shromáždění.

6. Volební komise do 25. 5. 2022 sestaví seznam zvolených delegátů a delegátek a rozhodne o sporných případech. Sestavení seznamu je datem zvolení delegátů.

7. Kancelář SN ČR zašle nejpozději 1. 6. 2022 zvoleným delegátům a delegátkám informace o programu, místě a čase konání valné hromady.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

Tento volební řád schválil Řídicí výbor SN ČR dne 23. 3. 2022