Klub novinářů Pražského jara

Členský zpravodaj

ČLENSKÝ ZPRAVODAJ KNPJ je uveřejněn od nejnovějšího čísla k nejstaršímu. Kromě bulletinů z druhého pololetí 2013 a letoška uveřejňujeme některá čísla, kde jsou delší články (zápisy z přednášek pro klub, recenze publikací apod.).   4+5/2017 Zpravodaj je otištěn na stranách 125-128 dvojčísla Cest a křižovatek 4-5. Obsahuje zamyšlení nad novým česko-polským dokumentárním filmem Bratříček Karel, který byl uveden do našich kin 17. listopadu 2016. Informací Medailéři a vznik ČSR doplňuje kolega Jaromír Mucha naši polemiku s History-revue o stále živém obraze vzniku samostatného státu před 98 roky. Podnětem byla hradeckému členu našeho klubu beseda, kterou KNPJ uspořádal k tomuto tématu den před 28. říjnem 2016.   4/2016 Na dvou stránkách téhož dvojčísla (ss. 73-74) vychází první informace Jaromily Lakosilové, editorky knihy Osmašedesátý očima třech generací, kterou KNPJ chystá vydat v době, kdy uplyne v lednu půlstoletí, co se zrodilo skutečné jaro naší společnosti.   3/2016 Tento zpravodaj přináší na posledních stránkách Cest a křižovatek č. 3 (ss. 55-56) reportáž Hanky Kuchařové o besedě Jana Petránka se svými ostravskými čtenáři Pětaosmdesátiletý mladík.   1/2016 První číslo členského zpravodaje KNPJ v roce 2016 informuje o vydání publikace Cesty a křižovatky a shrnuje přednášku o roli Gustáva Husáka během pražského jara.   2/2016 Členský zpravodaj KNPJ vychází jako příloha čtvrtletníku Cesta a křižovatky, čís. 1 a 2/2016, ss. 69 až 72. Z jeho obsahu: Gustáv Husák – muž Pražského jara? Zpráva o setkání s autorem rigorózní práce – s. 69. Jeho verši zněly písně naší doby, ale jeho komentáře nám pomáhaly, abychom té době rozuměli. Článek o křtu tří CD s písňovými texty Jana Schneidera, komentátora Svobodné Evropy – ss. 68 – 71. Nezvaný host – film někdejšího studenta FAMU Vlastimila Venclíka před jeho besedou na pravidelném setkání s členy KNPJ a jejich hosty poslední čtvrtek měsíce května – ss. 71 – 72.   4/2015 Čtvrté číslo členského zpravodaje KNPJ obsahuje informace o změně právní formy klubu, shrnutí činnosti klubu, zprávu o hospodaření a návrh usnesení valné hromady.   3/2015 Bulletin (včetně příloh) byl určen pro výroční shromáždění s platností valné hromady. Obsahuje návrh nových stanov pobočného spolku a návrh jednacího řádu, který umožní kombinované hlasování a volby. Stanovy byly schváleny s jednou změnou: z názvu spolku byl z praktických důvodů odstraněn zkrácený letopočet (´68). V návrhu jednacího řádu byla provedeny technické změny, které si vyžádala úprava hlasovacích a volebních kupónů; namísto „kroužkování“ byl zvolen obecnější termín „označí se“.   Přílohy 3/2015 Ohlašovací lístky, hlasovací a volební kupóny. Dále některé aktuální informace v členské evidenci.   2/2015 Doprovodný bulletin k vydání knihy 68 – 69: Květy jara – plody podzimu a jejího křtu 25. srpna 2015. Stať Doba, kdy vedla slova s obrazy souboj s mocnými se vrací ke křtu I. sborníku a panelové k dispozici o něm; druhá stať S kým jsme se rozloučili připomíná ztráty, které si připomněli členové KNPJ ´68 od trojnekrologu Sbohem, generace, uveřejněného v knize z r. 2013.
 
1/2015 Bulletin zval členy klubu na křest II. sborníku 68 – 69: Květy jara – plody podzimu, věnovaného období normalizace a nejbližším týdnům po 17. listopadu ´89 v českých médiích. Původně byla určena na 17. srpen, ale musela být o týden a den odložena; konala se tak v předvečer výročí dne, kdy proběhlo v r. ´68 jednání o tzv. Moskevských protokolech. V nich byla nadiktována především okamžitá opatření k likvidaci svobody tisku. Také hned 17. září 1968 ještě reformní předsednictvo ÚV KSČ vzalo na vědomí rozhodnutí vlády uvolnit z funkcí ústředního ředitele Čs. televize Jiřího Pelikána a Čs. rozhlasu Zdeňka Hejzlara; následovala další opatření kontroly novin a médií…   1/2014 Z výročního zasedání novinářů-osmašedesátníků 30. 1. 2014;  informace o Armádě spásy před její návštěvou 27. 3. 2014.  
4/2013
Zpráva o panelové diskusi nad sborníkem Souboj slova a obrazu s mocnými v Masarykově demokratické akademii 14. 11. 2013; Rozloučili jsme se s historičkou naší doby (nekrolog Jarmily Cysařové převzaly Listy čís. 1/2014).  
3/2013
Informace o křtu elektronické verze sborníku o novinářích a médiích v Pražském jaru ´68 na výstavě Jazzové sekce k srpnu 1968 a o pražských setkáních 21. 8. 2013.
  1/2012
Novinář-ekonom o vývoji naší ekonomiky (recenze knihy Zdislava Šulce Z jeviště i zákulisí české politiky a ekonomiky, vydal Doplněk Brno); Z aktivit našich členů (Banka Stehlíková, Přemysl Tvaroh), nekrology (Jindřich Lion, Miloš Volf, Václav Horák); zprávy o setkání s prof. Robertem Kvačkem (o politickém zákulisí berlínské olympiády) a dr. Marií Neudorflovou (o Masarykově aktualizaci odkazu Karla Havlíčka, jejíž text j uveřejněn v příloze sborníku Souboj slova a obrazu s mocnými).
  4/2011
Informace o setkání s arabistou prof. Eduardem Gombárem na téma Arabské revoluce 2011: nástup demokracie nebo islamismu a s novinářem Karlem Hvížďalou, který přednášel na téma Pasti české mediální krajiny historické i současné (její text je také v příloze sborníku Souboj slova a obrazu s mocnými); Aktivity našich členů (Marie Fleissigová, Milan Dubský); nekrolog Libuše Šnekové.
  3/2011
Záznam ze setkání na téma Rusko očima Alexandra Mitrofanova a Zmařené naděje a nejen české trauma, jako byl 21. srpen (recenze knihy Invaze 1968. Ruský pohled, kterou vydal Ústav pro studium totalitních režimů; ÚSTR také převzal tento článek a publikoval – viz https://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/monografie/recenze-beranek.pdf); pod titulkem Co si můžeme přečíst od členů KNPJ přináší anotace beletrie Jaroslava Haidlera (kombinaci literatury faktu s příběhy sci-fi Jobova zvěst nebo Prokletá setba); poezie Vladimíra Sígla; monografie Jarmily Cysařové o Otce Bednářové; o práci na Dějinách amatérského divadla Vítězslavy Šrámkové; ale i informace o současné publicistice Agáty Pilátové, Dagmar Vaněčkové, Jindřicha Beránka, Zdeňka Janíka, Luboše Příhody o vzpomínkových textech Miloše Volfa nebo příručce Jaroslava Zaviačiče Psaní na počítači pro samouky; Hranaté míčky s hřebíčky Josefa Krále přinášejí autorovy záznamy úvah a zážitků, jeho poezii v próze, ale i grafiku; ostatně v přehledu soudobé tvorby našich členů nemohou chybět ani obrazy – tentokrát na výstavě Richarda Böhnela; nekrology pak připomínají tvorbu filmového historika, ale i nakladatele, básníka a inspirátora druhých Borise Jachnina nebo komentáře Jiřího Ješe. Zvláštní místo věnuje toto číslo Zpravodaje reportážní knize Luboše Příhody.
  1–2/2011
Přináší v úvodu vzpomínky na spolužáka, druha z disentu, ale i tatínka Jiřího Dienstbiera, který na počátku roku 2011 zemřel; rubrika Odešli před námi, která je, bohužel, pravidelnou v členském bulletinu všech tzv. „legionářských“ organizací, byly zveřejněny nekrology Julia Paľa a Karla Práška; sloupkem připomíná Zpravodaj překlad klasické anglické detektivky Dornforda Yakese Zločiny na zámku Jezreel, který v letech, kdy byl vzdálen žurnalistiky připravil kolega Egon Fries; knížka vyšla v nakladatelství Olympia 15 let po jeho úmrtí. Zpravodaj uveřejňuje úvodní slovo prof. Erazima Koháka z jeho březnového setkání s novináři Československého jara a převzal z časopisu Klubu kultury informaci o premiéře-návratu na jeviště kolegyně Jarmily Cysařové (jako herečka působila pod svým dívčím jménem Killerová).