Klub kultury

Stanovy Klubu kultury

1) Název, vymezení působnosti, sídlo Klub kultury Syndikátu novinářů České republiky (dále jen KK) je dobrovolným, profesním klubem, sdružující novináře a publicisty v oblasti kultury a umění. Jeho hosté mohou být i nečlenové Syndikátu novinářů ČR (dále jen SNČR). Klub působí na území České republiky. Sídlem KK je shodné se sídlem SNČR. 2) Účel a poslání KK Posláním KK je péče o zvyšování informovanosti a znalostí jeho členů ve všech oborech kultury, především v oborech: divadlo, film, hudba, knihovnictví, kulturní dědictví, literatura, osvěta ve všech oborech, památková péče, televize, výtvarné umění. KK spolupracuje s vedením SNČR a s jeho ostatními kluby, dále veřejnými i soukromými kulturními institucemi, organizacemi, nadacemi apod. 3) Členství v KK Členství v KK je dobrovolné a nevylučuje členství v jiném zájmovém klubu SNČR či v jiné společenské organizace. O členství v KK je nutno požádat písemně prostřednictvím přihlášky. O přijetí rozhoduje výbor KK. Členy KK se mohou stát novináři – členové SNČR (řádní členové), dále i novináři nečlenové SNČR a také jednotlivci a organizace, které působí v oblasti kultury a umění (hosté KK). Přijetím za člena KK a zaplacení členských příspěvků vzniká nárok na klubový průkaz, s vyznačením druhu členství (řádné/hosté). Členství v KK zaniká neplněním základních povinností člena, tj. neplacením členského příspěvku, či porušením Stanov KK, nevhodným chování, na vlastní žádost (z osobních důvodů), příp. úmrtím člena. 4) Členský příspěvek Výši ročního členského příspěvku navrhuje výbor KK, jeho schválení přísluší členské schůzi KK. Kritéria pro stanovení výše členského příspěvku: – řádní členové a) období do důchodu, b) důchodce – hosté klubu 5) Základní práva členů KK Všichni členové KK mají právo vlastnit klubový průkaz s vyznačenou formou členství, (organizacím se průkaz nevydává), užívat členství v KK a výhod z toho plynoucích, mají právo účastnit se všech akcí pořádaných klubem, dostávat tiskoviny a informace vydávané KK, vyjadřovat se k činnosti KK a účastnit se jeho členských schůzí. Řádní členové KK mají navíc právo hlasovat při členských schůzích, právo být voleni do výboru KK a být voleni jako delegáti na valnou hromadu SNČR a právo být voleni do Řídícího výboru SN ČR nebo do obdobných orgánů, které SNČR vytváří. Hosté klubu mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové mimo práva volit a být voleni, ale mohou po schválení výborem KK v něm pracovat jako aktivisté. 6) Povinnosti člena KK Každý člen KK má povinnost dodržovat Stanovy KK, platit řádně členské příspěvky a dodržovat zásady slušného chování. 7) Orgány KK Jsou jimi: – členská schůze – výbor – kontrolní komise Členská schůze: – členská schůze je nejvyšším orgánem KK – tajnou volbou volí výbor a kontrolní komisi na dvouleté funkční období (liché počty) – projednává a schvaluje zprávu výboru a kontrolní komise – řeší zásadní otázky činnosti KK – schvaluje výši členského příspěvku na základě návrhu výboru – schvaluje úpravy a změny stanov KK – rozhoduje o zániku KK a likvidaci jeho majetku Výbor KK: – je představitelem KK ve vztahu k SNČR a veřejnosti – schází se podle potřeby (např. 1x za 14 dní, nejméně však 1x za měsíc) – schvaluje přijetí nových členů – pečuje o administrativu, archiv a členskou evidenci – vede finanční hospodaření KK – řídí klubovou činnost – svolává členské schůze – svými akcemi podporuje profesionální a etickou úroveň novinářů v oblasti kultury – pravidelně informuje členy a své činnosti a záměrech Kontrolní komise: Pravidelně kontroluje hospodaření a činnost KK a má přístup k účetním dokladům, výkazům a jiným písemnostem KK. 8) Závěrečná ustanovení: Funkční období výboru KK je dvouleté a členové mohou být zvoleni opakovaně nejvýše ve třech za sebou jdoucích funkčních obdobích pokud členská schůze nestanoví jinak. Výbor KK má povinnost podávat jednou za rok zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření s finančními prostředky. O zániku, likvidaci majetku KK může rozhodnout členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů, či písemným referendem.   Stanovy schváleny členskou schůzi KK 10. 4. 1996, novelizace stanov schválena členskou schůzí v roce 2004.