Klub kultury

Zpráva Výboru Klubu kultury

Důležitá informace pro členy Klubu kultury.
V případě zájmu o návštěvu akcí na Pražském hradě kontaktujte prosím paní Janu Hartmanovou na emailu:
 
Vážení členové,

výbor schválil pro první čtvrtletí roku 2024 následující termíny výborových schůzí: 8. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3., 8. 4. 2024.

V pondělí 8. 4. se zároveň bude konat členská schůze Klubu kultury. Můžete se zastavit kolem 15.00 hodiny a uhradit členské příspěvky osobně.

Od roku 2024 byly všechny kategorie členských příspěvků zvýšeny o 50,-Kč, s výjimkou nové kategorie – student, kde byl výborem určen příspěvek 150,- Kč, tzn.:

Členové syndikátu do 75 let……. 150,-
Členové ČSN nad 75 let…………. 100,-
 
Hosté Klubu Kultury do 75 let….. 500,-
Hosté KK ČSN nad 75 let……….. 150,-   
 
Informace o zvýšení členských příspěvků je také uvedena v čísle 4\5 našeho časopisu, který jste obdrželi v prosinci loňského roku.

Výbor Klubu kultury vám přeje v novém roce příjemné kulturní zážitky!

S úctou
 
Váš výbor
Klub kultury SNČR
Senovážné náměstí 978/23
10 00 Nové Město

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor Klubu kultury Syndikátu novinářů České republiky

vás vítá na Členské schůzi a předkládá:

 

ZPRÁVU VÝBORU ZA OBDOBÍ OD DUBNA ROKU 2022 DO DUBNA 2023.

 

        Na konci minulého roku, v pátém čísle našeho časopisu KULTURA, jsme si po-steskli „JAK TEN ČAS LETÍ“, to si vždy uvědomujeme i při přípravě našich člen-ských schůzí. Jsou časomírou určující naše pravidelná setkání. Vyzývají nás k ohléd-nutí, k zamyšlení nad tím, co jsme jako výbor za uplynulý rok udělali a jaký je náš klub. Jsme rádi, že rok od minulé členské schůze proběhl bez všelijakých omezení. Proto jsme se mohli jak setkávat, tak navštěvovat výstavy, koncerty, křty knih a další kulturní události, mohli jsme vás na ně zvát prostřednictvím klubových webových stránek a mohli o nich podávat i osobní informace v časopise KULTURA.

         Podle stanov našeho klubu má výbor povinnost jednou ročně svolat členskou schůzi a na ní informovat o své činnosti. Základem práce výboru byla snaha získávat informace z celého spektra kultury a ty předávat dál. K nim se výbor dostával jak prostřednictvím osobních jednání v kulturních organizacích tak písemnými žádostmi. Výboru klubu nebyly lhostejné ani  události ve veřejné sféře týkající se kultury. Například koncem loňského roku jsme se písemně obrátili na předsedu Senátu České republiky Miloše Vystrčila a v něm podpořili pokračování smlouvy o pronájmu Valdštejnské jízdárny Národní galerii. Podle informací od našich členů víme, že v zahraničí uznávají ve většině případů naši klubovou legitimaci a umožňují na ni volný vstup. 

       Výbor se chystá také navštívit nové vedoucí pracovníky Oddělení kultury Správy Pražského hradu po nástupu nově zvoleného prezidenta.

            Jak víte, a jste informováni webovými stránkami i naším časopisem, výbor se schází jednou za čtrnáct dní.

Sledujeme dění v oblasti kultury, projednáváme získané informace, vybíráme možnosti jejich šíření či zajištění dodatečné informace v našem časopise. Hodnotíme vývoj v naší členské základně, ten porovnáváme s evidencí vedenou kanceláří Syndikátu. V posledních letech jsme ztratili několik členů nejen v rámci koronavirové epidemie. Jen těžko za ně získáváme náhradu. Na schůzích výbor věnuje pozornost  našemu časopisu i webovým stránkám. Tak jak ztrácíme členy klubu, tak odcházejí i pravidelní autoři textů v našich médiích. Jsme si vědomi, že členská základna klubu stárne, je to další z důvodů, proč hledáme i nové spolupracovníky výboru. Například naše dlouholetá korektorka odešla do důchodu, změnily se její povinnosti a zájmy. Dosud za ni nemáme zajištěnou stálou náhradu. Jiným jejich zdravotní stav neumožňuje pokračovat ve spolupráci, nemohou navštěvovat kulturní akce a psát o nich. Bohužel jsou i smutnější důvody –  ztráty našich kolegyň a kolegů.

         Výbor Klubu kultury, zvolený na podzim 2021, pracuje ve složení:

– předseda klubu PhDr. Vojtěch Čelko, člen redakční rady časopisu KULTURA a webových stránek klubu

– PhDr. Marie Bahenská, Ph.D., členka redakční rady časopisu KULTURA

– Ing. Jaromír Hampl, člen redakční rady časopisu KULTURA

– PhDr. Aleš Holub, člen redakční rady časopisu KULTURA

– Mgr. Jaroslava Smolová, vede členskou základnu, členka redakční rady webových stránek klubu

– Jaroslava Světlíková, členka redakční rady časopisu KULTURA

– Ing. Romana Velčovská, členka redakční rady webových stránek klubu

– Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D., šéfredaktor Bulletinu Klubu kultury a webových stránek

     S výborem dále spolupracují:

– PhDr. Miroslav Kostka, pokladník klubu

– akademický malíř Michal Rejzek, autor titulních obrázků časopisu KULTURA

– po odchodu PhDr. Zuzany Kolláthové byli krátce korektory časopisu KULTURA Libuše Večeřová a Mgr. Roman Elner.

      Časopis KULTURA letos slaví jubileum – výbor jej vydává již třicátým rokem. Z původního dvoustránkového informačního bulletinu máme dnes obsáhlý barevný časopis. Snahou výboru a redakce časopisu je přinášet zajímavé informace z kulturního dění u nás i v zahraničí. Na jeho obsahu se podílejí i mnozí přispěvatelé z řad našich členů, kterým tímto děkujeme, a těšíme se na další spolupráci.

       Klubové webové stránky v posledních dvou letech změnily svou podobu. Jsou plně funkční. Vedle informací o našem klubu a zveřejnění jeho dokumentů se především zaměřují na aktuální  informační kulturní zpravodajství.

         Náš Klub kultury, který je jedním z klubů Syndikátu novinářů České republiky, má v jeho řídících orgánech svého zástupce. Naše mateřská organizace nám zajišťuje právní zastoupení, poskytuje finanční příspěvek na činnost klubu, především na pravidelné vydávání klubového časopisu KULTURA.

 

Syndikát novinářů České republiky

          V loňském roce končilo tříleté období pro volené řídící orgány Syndikátu. Proto jsme na naší Členské schůzi v dubnu 2022 volili našeho  zástupce na Valnou hromadu SN ČR. Ta se sešla 10. června 2022 k prvnímu jednání. Adam Černý přednesl zprávu o činnosti vedení organizace za období od poslední Valné hromady. Zprávy za minulé období přednesli také předsedové jednotlivých komisí – Etické komise, Členské komise a Revizní komise. Zvláštní bod byl věnován finančním otázkám. Ke své činnosti Syndikát využívá pouze výnosy plynoucí z uložených finančních prostředků. V průběhu let doznala změny nejen mediální sféra, ale také členská základna našeho Syndikátu. Tento posun v oblasti novinařiny si vyžaduje i úpravu Stanov Syndikátu, té se bude věnovat nové vedení organizace. Valná hromada zvolila ze svého středu na tříleté funkční období členy Členské a Revizní komise a dvacet pět členů Řídícího výboru. Ten na své první schůzi zvolil předsedu organizace – Adama Černého a místopředsedy. Grémium Syndikátu budou podle Stanov tvořit předseda a místopředsedové Syndikátu, předsedové Členské a Etické komise. Na jejich schůze bude zván předseda Revizní komise.

     Za náš Klub kultury je členem Valné hromady, Řídícího výboru  a Členské komise Aleš Holub.

       V průběhu uplynulého roku se Grémium a Řídící výbor zabývaly probíhajícími jednáními o autorských právech. Evropská komise připravuje nové mediální zákony, nové směrnice k dělení výnosů z využívání autorských práv v elektronických médiích. S tím je spojena i další evropská iniciativa a to příprava evropské směrnice, která má posílit nezávislost médií, etických kodexů a financování médií veřejné služby. Pravidelně se vedení syndikátu věnovalo žádostem o granty, sledovalo vývoj soudního jednání o majetkovém vyrovnání mezi naším a slovenským syndikátem. Jde o dodatečný finanční požadavek, který vznesl slovenský syndikát, přestože dělení majetku bylo dohodnuto hned při rozdělení původního jednotného sdružení československých novinářů na český a slovenský syndikát v roce 1992. Začátkem letošního roku soud zamítl požadavek slovenského svazu novinářů na další finanční prostředky. Proti soudnímu rozhodnutí se slovenský svaz odvolal  a tak bude soudní pře pokračovat.

       V minulém roce skončila dvacátým ročníkem jedna z novinářských soutěží. Je škoda, že jediná čistě kulturní novinářská soutěž – Média na pomoc památkám – nebude pokračovat. Její zakladatelka a prezidentka Mgr. Naděžda Kalousová vzhledem k věku a zdraví již nemá dost sil ji nadále organizovat. Své předsevzatí dotáhnout soutěž alespoň do dvacátého ročníku, úspěšně splnila. Za svoji mnohaletou práci  věnovanou naší kultuře si zaslouží náš obdiv a poděkování. Připomínáme, že byla krátce i předsedkyní našeho Klubu kultury.

Zápis z členské schůze Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR konané dne 3. dubna 2023.

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

 1. Schůzi zahájil předseda Klubu kultury dr. Vojtěch Čelko, který přivítal všechny přítomné, omluvil nepřítomné členy výboru a informoval o programu schůze.

 

 1. Na návrh předsedy Klubu všichni přítomní minutou ticha uctili památku zemřelých členek.

 

 1. Adam Černý informoval přítomné o současné situaci v českých médiích a informoval o dění v Syndikátu novinářů.

 

 1. Hasan Zahirović přednesl Zprávu o činnosti výboru Klubu kultury za duben 2022–duben 2023.

 

 1. Hasan Zahirović přednesl Zprávu o hospodaření Klubu kultury za období od října 2022, kterou připravil Miroslav Kostka.

 

 1. Dr. Čelko vyzval přítomné k diskusi o přednesených zprávách a dalších tématech souvisejících s činností Klubu, v níž mj. zaznělo:
 2. a) z finančních důvodů zrušit rozesílání časopisu Kultura prostřednictvím České pošty, členové by si časopis vyzvedávali v kanceláři Syndikátu novinářů, výbor bere tento návrh na vědomí, ale prozatím způsob distribuce měnit nebude, protože časopis považuje za zásadní vazbu mezi výborem a členskou základnou,
 3. b) problém stárnoucí členské základny – Aleš Holub zdůraznil, že je třeba získávat nové členy Klubu a usilovat o jejich zapojení do činnosti výboru,
 4. c) na vydávání časopisu Kultura se v budoucnu musí aktivněji podílet další členové výboru.

 

 1. Marie Bahenská přednesla návrh usnesení:
 2. a) Členská schůze schvaluje přednesenou Zprávu o činnosti výboru Klubu kultury za duben 2022–duben 2023.
 3. b) Členská schůze bere na vědomí přednesenou Zprávu o hospodaření Klubu kultury za období od října 2022.
 4. c) Členská schůze doporučuje výboru Klubu kultury
 • dodržovat vyrovnaný rozpočet,
 • zachovat dosavadní výši členských příspěvků, v odůvodněných případech upravit jejich výši k zajištění vyrovnaného rozpočtu v roce 2024,
 • nadále udržovat kontakt s členskou základnou prostřednictvím klubového časopisu Kultura a klubových webových stránek, webové stránky průběžně aktualizovat,
 • prezentovat Klub kultury v Mediažurnálu,
 • pořádat kulturní akce, kterých by se mohl účastnit větší počet členů Klubu kultury, informovat o nich v klubovém časopise a na webových stránkách a při jejich pořádání spolupracovat s dobrovolníky z členské základny,
 • zvážit možnost zrušit distribuci časopisu Kultura prostřednictvím České pošty.
 1. d) Členská schůze ukládá výboru Klubu kultury:
 • upravit na základě zaplacených příspěvků seznam členů Klubu kultury a jen jim rozesílat klubový časopis, ostatní ze seznamu vyřadit,
 • i nadále poskytovat dostatečné množství informací o činnosti Klubu kultury a kulturním dění u nás prostřednictvím klubového časopisu Kultura a klubových webových stránek,
 • připravit členskou schůzi v roce 2024,
 • uvádět termíny schůzí výboru v klubovém časopise a na svých webových stránkách.
 1. e) Členská schůze souhlasí
 • s pravidelným rozesíláním klubového časopisu všem organizačním složkám Syndikátu novinářů ČR a s výzvou ke spolupráci kolegům v regionech,
 • s pravidelným rozesíláním klubového časopisu kulturním organizacím, které budou s Klubem kultury spolupracovat.

 

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.

 

 1. Dr. Čelko poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.

 

 

 

V Praze 16. dubna 2023.                                                                   Zapsala: Marie Bahenská

Schválil: Vojtěch Čelko

Zpráva výboru Klubu kultury

Syndikátu novinářů ČR

za období

DUBEN 2018 – ŘÍJEN 2021

       Vítáme vás všechny na Členské schůzi Klubu kultury, na schůzi, která je i schůzí volební. Setkáváme se po delší době. Členskou schůzi výbor připravoval v uplynulém období několikrát, stanovil i datum konání, ale nakonec až dnes se uskutečnila, a to s více než ročním posunutím. Mandát současného výboru měl skončit vloni na jaře, proto to dnešní setkání bude i volební. Nastalá situace se dotkla samozřejmě i dalších organizací a i ty při vzájemném styku se musely spokojit jen s podpůrnými prostředky, jakým byl nejčastěji internet. Také my místo každoroční schůze jsme se s vámi mohli setkávat jen prostřednictvím našeho časopisu KULTURA. A to prostřednictvím jeho pravidelné rubriky Zprávy z výboru, kde jsme informovali o práci výboru i dění v Syndikátu novinářů.

        Ještě jednou vás všechny vítáme.

        Zpráva výboru, kterou předkládáme, bude odlišná od těch předchozích, má zahrnovat období od zvolení výboru v dubnu 2018 až po současnost, tedy říjen 2021. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé roky od sebe lišily okolnostmi, které výbor nemohl ovlivnit, zvolili jsme pro naši Zprávu trochu netradiční formu, připomeneme v ní nejdůležitější události jednotlivých let.

Rok 2018 – byl rokem poklidným z pohledu let, která následovala. Byl rokem s číslicí 8 na konci letopočtu, spojen tedy s mnoha významnými událostmi pro naši společnost. Rokem stého výročí vzniku republiky. V našem klubovém časopisu jsme věnovali výročím s osmičkou náležitou pozornost. Začali jsme již Karlem IV., který v roce 1348 udělal z Prahy metropoli Svaté říše římské.

       Dubnová členská schůze schválila přednesené zprávy – o činnosti výboru i o finančním hospodaření a souhlasila s rozhodnutím  uložit písemnosti našeho klubu a čísla našeho časopisu do Národního archivu na Chodovci v návaznosti na archivaci materiálů Syndikátu. Uložila výboru zajistit finanční prostředky klubu případně i úpravu výše členského příspěvků tak, aby byl dodržen vyrovnaný rozpočet. Dále rozhodla o pravidelném rozesílání klubového časopisu všem organizačním složkám Syndikátu. Konstatovala, že je nás stále méně a méně. Nejčastěji ztrácíme členy hosty. Větší roli však pro klub hraje skutečnost, že celá členská základna stárne a výbor také. Proto z něj někteří členové ze zdravotních důvodů odcházejí. Výbor přijal opatření podle interního předpisu Syndikátu o zpracování, evidenci a archivaci osobních údajů našich členů. Naše webové stránky neplnily úplně své poslání, nepodařilo se jejich prostřednictvím dosáhnout aktuálního spojení mezi výborem a členskou základnou, i když se stav stále zlepšuje. V průběhu roku výbor pro členy klubu uspořádal dvě akce, které byly podle účastníků zdařilé.   

Syndikát v průběhu roku 2018 převedl členskou evidenci na nový program. Jen částečně se podařilo sjednotit názvy jednotlivých regionálních sdružení. Vyhlásil výběrová řízení na novou podobu své prezentace a na novou podobu webových stránek. Novou pracovnicí na finančním úseku Syndikátu se stala pí. Božena Šupejová. Byla schválena nová kategorie členství Syndikátu – Mateřská-rodičovská dovolená;  řádní členové při jejím využití budou platit snížený příspěvek a nemusejí žádat o přerušení členství. Syndikát přebírá postupně pořádání novinářských soutěží. Z průzkumu severomoravského regionu vyplynulo, že by státní kulturní organizace v případě povolení volného vstupu na novinářský průkaz musely podle daňového předpisu platit darovací daň. Proto některé z nich raději zvýhodňují vstupné, tedy účtují jen symbolickou výši.

 

V roce 2019 – první rok, ve kterém virová epidemie poznamenala činnost nejen našeho klubu.  Pro  náš  klub byla nejdůležitější událostí roku dubnová členská schůze. Na ní se sešla skoro polovina členů klubu. V přijatém usnesení přítomní schválili Zprávu o činnosti výboru a Finanční zprávu za uplynulé období, uložili výboru připravit volební členskou schůzi klubu v roce 2020. Za svého delegáta na Valnou hromadu Syndikátu zvolili PhDr. Aleš Holuba. Výboru uložili dodržovat vyrovnaný rozpočet. Na členské schůzi výbor informoval, že se mu  podařilo zajistit  novou tiskárnu, která bude vydávat náš časopis KULTURA barevně. Proto již druhé číslo ročníku 2019 bylo barevné a i s novým vzhledem úvodní strany.  Změněná technologie tisku umožnila v obrazech dosáhnout většího detailního rozlišení. Ke kvalitnějšímu výsledku přispěla i změna použitého papíru. To sebou ovšem přineslo i náročnější přípravu časopisu před jeho odevzdáním do tiskárny. Přijatelné náklady na tisk umožňují našemu klubu se prezentovat i nadále v rámci Syndikátu. I nadále zasíláme po jednom výtisku všem regionům a klubům. Redakce časopisu spolupracuje s novou korektorkou PhDr. Zuzanou Kolláthovou. Propojení výboru klubu s členskou základnou zajišťuje pravidelně klubový časopis a jeho webové stránky, které postupně aktualizujeme.

          Výbor stále, a bohužel neúspěšně, řeší otázku nových členů. Má-li Klub kultury SN ČR nadále pokračovat v činnosti, musí do výboru přijít noví členové, kteří převezmou za něj odpovědnost, to se ozývalo ve všech úvodních textech jednotlivých čísel našeho bulletinu v roce 2019.

           Výboru se podařilo i přes určitá omezení uspořádat dvě společné akce pro členy klubu.         

 

Syndikát novinářů ČR v roce 2019

            Také syndikát v průběhu roku řešil mnoho záležitostí. Před prázdninami se uskutečnila jeho Valná hromada, která byla volební. Delegáti ze svého středu zvolili Řídící výbor, Etickou, Kontrolní a Členskou komisi. Řídící výbor zvolil Adama Černého předsedou Syndikátu novinářů České republiky. Do Řídícího výboru a do Členské komise byl zvolen náš delegát Aleš Holub. Do Syndikátu se hlásí stále noví mladí novináři. Pro nás bohužel jsou to většinou  zájemci z regionů. Postupně se Syndikát stává základnou profesních novinářů.

            Syndikát řeší své webové stránky již delší dobu, nejde jen o jejich vzhled, ale i o funkčnost, možnost jejich využití regionálními organizacemi a kluby i s vazbou na syndikátní časopis Mediažurnál. Vedení organizace se průběžně vyjadřuje  k událostem, které se týkají nejen členů syndikátu, ale všech novinářů, účastní se novinářských konferencí doma i v zahraničí. U nás, ale i v jiných zemích, je snaha ze strany vlastníků médií novináře ovlivňovat. Etická komise řešila spory nejen členů syndikátu, ale o pomoc  se na ni obrátili i jeho nečlenové. To svědčí o autoritě Etické komise.       

 

***********************************

Rok 2020 –  Politici o něm mluvili jako o „volebním superroku“. Také my jsme měli mít Členskou schůzi, spojenou s volbou nového výboru, ale situace nám v tom zabránila.  Prožívali jsme neobvyklé, spíše neskutečné období, které se netýkalo jen naší malé skupinky ctitelů kultury, ale celé naší i světové populace. Je to jeden z projevů globalizace, bohužel ne té, kterou bychom chtěli.

Pandemie byly již ve středověku, umíraly miliony lidí, a přesto jsme byli ze současné  překvapeni. Jsme na tom ale o mnoho lépe nežli naši předkové, víme, o co jde, a máme nesrovnatelné zdravotnictví. Že jsme s mnohými obětmi to nejhorší zvládli, o tom v pololetí svědčilo určité rozvolnění. Toho využili nedočkavci a  odjeli k moři. Druhá vlna epidemie na sebe nedala po jejich příjezdu dlouho čekat, proto ani podzimní termín naší členské schůze se nerealizoval.

      Vraťme se k naší malé skupince. Současný výbor pracuje již po několikáté volební období bez „nové krve“, přestože z výboru několik jeho členů ze zdravotních důvodů odešlo. Noví je nenahradili. Snažíme se, ale síly ubývají a rádi bychom své zkušenosti předali dál, mladším a „zaučili“ je. Občas se do našeho klubu přihlásí řádný člen Syndikátu, ale do výboru už ne. Je dobré, že naše klubové stanovy umožňují i našim členům hostům pomáhat výboru. Jsme za jejich pomoc vděčni. Vydávání časopisu v období koronavirové epidemie je složitější, jak pro redakci, tak i pro naše přispěvatele. Byly zavřeny  mimo jiné podniky i kulturní instituce, divadla, kina, galerie či koncertní sály a odvolané akce, o kterých by se dalo psát. Přesto zazněl optimismus z úst ministra kultury Lubomíra Zaorálka – Kulturu nenecháme padnout, podpoříme divadla, tisk … památky.

Teprve v takovéto době můžeme docenit službu, jakou nám poskytuje náš klubový časopis a naše webové stránky. Obě tato média ukazují, že klub žije a že se výbor snaží udržovat kontakt s členskou základnou. Mohli jsme tak vás informovat o změnách ve výboru. Ze zdravotních důvodů nemohla z Plzně dojíždět naše dlouholetá předsedkyně Jaroslava Světlíková, a proto odstoupila z funkce. Její úlohu převzal místopředseda PhDr. Vojtech Čelko. Novým pokladníkem klubu se stal místo Růženy Veverkové, která odchází z výboru ze zdravotních důvodů, PhDr. Miroslav Kostka a šéfredaktorem nových klubových webových stránek je MgA. Hasan Zahirović. Po ztrátě PhDr. Mileny Nyklové zůstávají ve výboru do dnešních voleb: Jaroslava Světlíková, Vojtech Čelko, Romana Velčovská, Jaroslava Smolová, Eva Kubátová, Hasan Zahirović a Aleš Holub. S výborem i nadále spolupracují: Maria Vašáková, Zuzana Kolláthová a nově Miroslav Kostka.

         Potěšitelné v době různých karantén bylo, že stále vycházel náš časopis a že do něho přicházely články z naší členské základny. Podíleli se na tom jak stálí přispěvatelé, tak i občasní autoři.

Tradiční téma – pro nás i syndikát – webové stránky. Syndikátu se podařilo během roku vybudovat své nové stránky, zatím jsou v období sbírání zkušenosti a vychytávání „much“. Pro nás jsou již použitelné, ale přístupové kódy jsme dostali až koncem roku. Myslíme si, že máme jasno o tom, co bychom od klubových webovek potřebovali. Pro výbor je důležité si držet informační kanály s členskou základnou, klubový časopis a webové stránky. Na vojně nás učili, že bez spojení není velení. Tak se tak trochu tím řídí i náš výbor.         

          Také Syndikát pracoval větší část roku 2020 v nouzovém stavu, přesto se vedení organizace aktivně zapojilo do novinářského dění u nás i v zahraničí. Byla to například mise do Evropské federace novinářů nebo účast v Česko-německé novinářské ceně, ceně Média na pomoc památkám.  Ale také Syndikát musel odvolat své schůze – jak zasedání Řídícího výboru, tak také Valné hromady. Všechna důležitá rozhodnutí během roku byla tedy projednávána prostřednictvím internetu. Stejným způsobem pracovala i Členská komise. Je potěšitelné, že se i v takové  době přihlašují noví kolegové do Syndikátu. Po celou dobu různých omezení byla zájemcům k dispozici kancelář Syndikátu. Přes komplikace s internetovým hlasováním podařilo se členům Řídícího výboru i členům Valné hromady schvalovat potřebná usnesení i poskytovat granty.

 

LETOŠNÍ ROK

      Na začátku tohoto roku výbor ve Zprávách z výboru napsal: Dodržujme, co máme, chovejme se ohleduplně, ať jsme zdraví, a pak se budeme opět setkávat a moct chodit i za kulturou. I přes všelijaká omezení přicházely do redakce články, obrázky a fotografie. A to nejen do prvního letošního čísla, ale i do všech čtyř, které letos již vyšly. Redakce všem za to děkuje. Nesplnil se ale předpoklad redakce, že když budeme do regionů a klubů zasílat náš bulletin, tak z těchto organizací se budou hrnout příspěvky. Nepřišel ani jeden! Zatím se spíš uplatnila jen osobní žádost.

       Výbor připravil nové klubové legitimace na další pětileté období. Mnozí naši členové si již nový průkaz vyzvedli. Členské příspěvky zůstaly i pro tento rok opět nezměněny. Výbor zatím nezrušil nikomu členství, předpokládá, že své povinnosti si členové vyřídí na dnešní schůzi. Všem členům zasíláním našeho časopisu mimo jiné oznámil termín této členské schůze. Umožnil tak  všem, kteří mají zájem o Klub kultury, přijít, přihlásit se, provést změny či doplnit telefonní čísla a e-mailové adresy a zaplatit členské příspěvky za potřebné období, pokud tak již neučinili. Po této členské schůzi výbor upraví, na základě zaplacených příspěvků, seznam  členů klubu a podle nově potvrzených adres  bude jim rozesílat klubový časopis. Jsme přesvědčeni, že aktualizace členské základny i projednání finančních otázek nelze řešit přes internet, ale na schůzi za osobní účasti členů. Členská schůze, jak víte, byla již několikrát odložena, v loňském roce i v tom letošním.

     Výbor oceňuje pomoc našemu klubu za strany sekretariátu Syndikátu.

      Postupné rozvolňování přicházelo ruku v ruce s očkováním. Očkovací průkaz či prodělaná nemoc se stala vstupenkou do normálnějšího života, bez těch omezení, který nás dusily po více jak rok. Otevřely se pokladny kulturních organizací. Proto se v našem časopise objevily první zprávy o nových výstavách, koncertech atd.  Přibylo pozvánek na  kulturní akce, ty budou pro vaši informaci aktuálně uváděny na našich webových stránkách. S tím přímo souvisí důležitá informace, naše klubové webové stránky jsou již plně funkční. 

     Článků se schází celkem dost, ale ne všechny se hodí svou tematikou či zpracováním do bulletinu vydávaného Klubem kultury. Proto některé příspěvky redakce před zveřejněním upravuje. Jiným problémem pro zveřejňování článků je jejich vazba na neautorský obrazový materiál. Cizí fotografie, kresby, loga  bývají mnohdy chráněny autorským zákonem, redakce našeho časopisu nemá čas o jejich uvolnění požádat nebo je kupovat. Mnoho autorů nabízených článků používá běžně chytrý telefon a ten umožňuje pořizovat kvalitní fotografie, budeme za ně vděčni a budou „naše“. Rádi bychom zajímavé články z našeho bulletinu uvedli i na našich webových stránkách, ovšem bez toho, že by se někdo ohradil kvůli nepovolenému použití jeho obrazového materiálu.

         Dnešní členská schůze je volební. Řádní členové Klubu kultury mají právo hlasovat o složení nového výboru klubu, který je volený na tři roky. V průběhu roku do výboru přišly PhDr. Marie Bahenská a Markéta Pánková.

        Dne 15. září 2021 nadace Pro Bohemia a Syndikát novinářů ČR společně pozvaly laureáty XXIV. ročníku novinářské soutěže Média na pomoc památkám a jejich hosty ke slavnostnímu vyhlášení výsledků a předání cen a diplomů. Záštitu nad soutěží opět převzalo Ministerstvo kultury ČR. Dlouholetým členem poroty a nadace je člen našeho klubu Aleš Holub.

     Členové výboru děkují všem členům a spolupracovníkům výboru, kteří ze zdravotních důvodů již nebudou kandidovat do nového výboru, za jejich práci a přátelství. Doufáme, že nás občas navštíví a že budou přispívat do našeho časopisu.

       Výbor i členové klubu by měli stále usilovat o rozšiřování členské základny Klubu kultury. V diskusi přivítáme vaše náměty, které by byly vhodné pro program a činnost našeho klubu a mohli bychom je s vámi připravit. Některé informace budou na webových stránkách, pokud budou  rozšiřované e-maily, budeme akčnější. Klub bude vždy takový, jakým způsobem ho členská základna bude modelovat. Neváhejte a v diskusi sdělte nejen své názory, ale poskytněte i své zkušenosti, inspirujte ostatní. Děkujeme předem.

 

Syndikát v roce 2021

           Obdobné obtíže se svoláváním schůzí měl v prvním pololetí letošního roku i Syndikát. Protože některé aktuální záležitostí spojené s chodem organizace může rozhodovat jen Řídící výbor nebo Valná hromada, proto se vedení Syndikátu obracelo na členy těchto orgánů prostřednictvím internetu. Vše se řešilo korespondenčním hlasování, které samozřejmě vyžaduje mnoho času. Stejným způsobem pracovala i Členská komise Syndikátu. Pravidelně vycházel i Mediažurnál a kancelář Syndikátu se mimo jiné starala také o aktualizaci webových stránek. Vedení organizace  se v průběhu doby vyjadřovalo k aktuálním otázkám týkajících se novinářů. Proběhlo vyhlašování novinářských cen, i když bez obvyklých oslav. Krátce po částečném uvolnění, ještě před prázdninami, byl svolán Řídící výbor, který rozhodl o svolání Valné hromady Syndikátu na 17. září 2021. Novým místopředsedou Syndikátu byl zvolen dr. Miloš Šenkýř z Brna.

       Možnost pořádat po prázdninách společenské akce, setkávat se ve větších kolektivech využil i Syndikát novinářů ČR. V pátek 17. září se uskutečnilo jednání Řídícího výboru i Valné hromady. Do konce listopadu mohou členové Syndikátu posílat návrhy na změny či úpravy Stanov, které  jsou platné od roku 2013. V prosinci komise posoudí došlé návrhy. V roce 2022 proběhne Valná hromada Syndikátu, která bude volební. Každý její delegát  musí mít podporu patnácti řádných členů Syndikátu. Za náš klub volba delegáta proběhne na jarní členské schůzi našeho klubu.

 

 

 

 

 
 
 

      Zpráva o finančním hospodaření Klubu kultury za volební období

        Náš klub v souladu s ostatními organizačními složkami Syndikátu novinářů ČR převedl své finanční prostředky do Raiffeisen banky, kde máme vlastní podúčet. Jde pro všechny o úsporu poplatků za vedení účtu a snadný převod finančních prostředků, které na činnost jednotlivým organizačním složkám poskytuje Syndikát. Výše příspěvku ze Syndikátu se řídí počtem členů té které organizace. My na naši činnost dostáváme finanční příspěvek rozdělený do dvou částek.  Proplacení podpory je vázáno na předložení zprávy o činnosti a zprávy o finančním hospodaření za dané pololetí.  Dotace nám umožňuje činnost klubu, aniž bychom žádali o granty jako v minulých letech. 

Příjmy našeho klubu se skládají z členských příspěvků a z příspěvku na činnost od Syndikátu.

Výdaje se skládají z pravidelných úhrad za tisk časopisu, poštovné, dohody o provedení práce, nákladů na přípravu časopisu, kancelářských potřeb, občerstvení a cestovného a mimořádných úhrad, jakými mohou být nákupy techniky a programů k přípravě našeho bulletinu.

       Výbor klubu rozhodl, že naše finanční prostředky umožňují proplácet autorům nutné výdaje při získávání článků do našeho klubového časopisu, jakými jsou cestovní náklady nebo vstupné. Současně rozhodl také o zasílání jednoho vydaného čísla klubového bulletinu do všech organizačních složek Syndikátu novinářů ČR. Věříme, že rovněž nám budou kolegové z regionů zasílat texty s kulturní tematikou a tak obohacovat informace v časopise KULTURA i o události od nich.         

*****************************************************

Všechny údaje jsou uvedeny v korunách

 

Rok 2018

Příjmy

Výdaje

 

57.425

48.219

Úspora v roce 2017 činila  9.206 korun a byla převedena do finančních prostředků z předchozího období KK

 

Rok 2019

Příjmy

Výdaje

 

71.554

75.433

Do ztráty v roce 2019 ve výši 3.879 korun se promítl nákup tiskárny. Ztráta

byla uhrazena z finančních prostředků z předchozího období KK

 

Rok 2020

Příjmy

Výdaje

 

65.734

73.970

      Ztráta ve výši 8.236 korun byla způsobena výpadkem v příjmu za členské příspěvky do klubu v době epidemie a náhradou poškozeného objektivu. Ztráta  byla uhrazena z finančních  prostředků z předchozího období KK.

 

Rok 2021  – I. pololetí

Příjmy

Výdaje

 

42.154

33.965

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  VÝBORU  KK  ZA  TŘÍLETÉ  VOLEBNÍ  OBDOBÍ  2014 – 2016

V tomto období pracoval výbor Klubu kultury v řádně zvoleném složení: Jaroslava Světlíková /předsedkyně/, PhDr. Aleš Holub /šéfredaktor časopisu KULTURA a čestný předseda/, PhDr. Vojta Čelko /výkonný místopředseda/, PhDr. Milena Nyklová-Veselá, Mgr. Jaroslava Smolová, Ing. Romana Velčovská, Eva Kubátová /redaktorky/, dlouholetými spolupracovníky byli Jiřina J. Hubáčková /korektury/, Ing. Maria Vašáková /webové stránky/, Růžena Veverková /účetnictví a členské příspěvky/  a  kolega Hasan Zahirović, který náš vysoký věkový průměr poněkud snížil a obohatil nás o řadu informací ze svých bohatých kulturních aktivit. Účast členů výboru na jednotlivých schůzkách každé druhé pondělí nebyla tentokrát stoprocentní, především kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu jednotlivých členů výboru anebo delšímu pobytu v zahraničí.

Klub kultury je bezesporu jedním z nejstarších klubů Syndikátu novinářů. Byly doby, kdy dosahoval počet jeho členů skoro pěti set, v posledních pěti šesti letech se počet ustálil na čísle sto, ale v letošním roce nám zatím výrazně poklesl počet členů-především hostů, i když ještě nemáme konečný výsledek, protože se ještě někteří zájemci přihlašují.

Poklesl zájem o spolkové sdružování, ve společnosti převládl osobní zájem a hledání výhod. O neplacenou a dobrovolnou práci není velký zájem, což dokazuje i naše téměř marná snaha získat nové členy do výboru Klubu.

 

Přes všechny problémy, s nimiž se potkáváme, Klub existuje a díky členům výboru a dopisovatelům se daří vydávat vždy pět čísel ročně našeho časopisu KULTURA. Navíc spojuje výbor s členskou základnou a naopak členové klubu svými příspěvky obohacují každé nové číslo. Letos nepřetržitě pokračuje už čtyřiadvacátým ročníkem. Podle reakcí členů KK, kteří dostávají časopis poštou, zprostředkovává dostatek informací především členům, kteří už třeba ze zdravotních důvodů nemají možnost zúčastňovat se kulturních akcí. Vítají i změnu obsahu, namísto seznamů kulturních akcí obsahují jednotlivá čísla mnohem více recenzí, článků a komentářů.

Zatím jsme hospodařili tak, že jsme nemuseli /jako v minulosti/ žádat Syndikát o grant na vydání pátého čísla. Tisk financujeme především z příspěvků našich členů-hostů s dotací SN ČR za členy Syndikátu.

Výbor KK musel urychleně řešit náhradu za Jiřinu J. Hubáčkovou, která se spolehlivě a dlouhodobě starala o korektury článků pro bulletin.   Hasan Zahirović navrhl a doporučil Aleši Holubovi studentku Jasmínu Finkeovou, která již zajistila korektury posledních dvou čísel loňského roku a prvého čísla 2017 a bude s námi spolupracovat i na dalších číslech.

AKCE VÝBORU KK

          O akcích výboru v letech 2014 a 2015 jsme podrobně informovali na každoročních členských schůzích.   Rok 2016 byl na společné akce chudší, což bylo zapříčiněno především nemocností členů výboru, a řadě zahraničních dlouhodobějších cest, takže jsme nebyli v plném počtu.  Přesto se uskutečnilo např. „výjezdové zasedání“ v červnu 2016, kdy se členové výboru zúčastnili v Obecním domě v Praze křtu knihy o Alfonsu Muchovi, kterou přeložil náš spolupracovník Hasan Zahirović. Zajímavé informace přinesl i z cesty do Vietnamu, kde překládal první knihu Karla Čapka přeloženou do Vietnamského jazyka.  Do Bosny a Hercegoviny jel s pražským divadlem D 21 na divadelní festival. V Národním technickém muzeu se uskutečnila akce o Věře Hrůzové, která na sklonku svého života odtajnila vzájemnou korespondenci s Karlem Čapkem. Večera se zúčastnila i její vnučka – Francouzska MUDr. Carola Wastiaux. Členové výboru se také zúčastnili úspěšné výstavy „Celník Rousseau – Malířův ztracený ráj“, kterou připravila Národní galerie ve spolupráci s pařížským Museé d´ Orsay v Paláci Kinských.

Zatím nesplněným úkolem je společná návštěva Národního archivu. Termín je domluvený na 10. dubna a kdo by měl zájem se zajímavé prohlídky zúčastnit – má možnost. Sejdeme se před budovou Národního archivu před 14. hodinou.  Provázet nás bude pracovník archivu Dr. Roman Štér.  Na místo v Praze 4 – Chodovci, kde se Národní archiv v Archivní ulici nachází, se dostaneme autobusem 125 ze Smíchovského nádraží, dále autobusem č. 136, 213 ze stanice Opatov a č. 213 ze stanice Metra Želivského. Další společné akce budeme nadále připravovat a čekáme také, že v diskusi vyslovíte své návrhy na akce, které by vás zajímaly.

 

ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH ČLENŮ

            Každoročně blahopřejeme našim členům k životním jubileím. V letošním roce, jak jsme uvedli v posledním loňském čísle našeho časopisu, oslaví někteří naši členové kulaté i půlkulaté  jubileum. Pomyslnou kytičku posíláme s přáním především dobrého zdraví a spokojenosti Bedřišce Terezii Brůhové, Mileně Nyklové, Pavlu Kolářovi, Pavle Pin-kasové. Heleně Rousové, Janě Táborské, Lukáši Kovandovi, Markétě Vašákové-Kadlecové,  Haně Vejrostkové, Janu Šimurdovi, Haně Machové a Michalu Suchému.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE SN ČR

         Grémium SN ČR se konalo 1. března a Řídící výbor se sešel 8. března. Pro vás uvádíme ve stručnosti několik informací. Připravuje se převod členské evidence na nový program, který už je funkční a připraven na testování. Úplné převedení členské evidence na nový program bude moci být dokončeno až po 31.3.2017, kdy lze předpokládat, že již bude vydána podstatná část členských průkazů a v kanceláři Syndikátu bude dostatek času a prostoru k důkladnému testování a doladění programu.

Advokátní kancelář Mikš & Suk reagovala  na žádost SN o úpravu měsíčního paušálu za poskytování právních služeb, v níž s účinnosti od 1.3.2017 je stanovena smluvní měsíční odměna v paušální výši 22 tis. Kč bez DPH namísto dosud placené částky 38.000 Kč.

V tomto roce končí termínovaný vklad u Poštové banky. Pokud PB nenabídne jeho prodloužení nebo jinou investiční nabídku bude Syndikát uvažovat o jiném způsobu zhodnocení těchto prostředků.

V letošním lednu došlo podle nových instrukcí ke zrušení našeho běžného účtu u ČSOB a celý zůstatek byl převeden na náš podúčet Syndikátu u Raiffeisen Bank. Jednotlivé regiony a kluby byly vyzvány k dodání účetních dokladů ke zpracování daňového přiznání. Nedá se říci, že by všichni obratem předaly účetní doklady, ale našeho klubu se to netýká. Účetnictví, které nově zpracovává podle dokladů účetní firma Aspekt máme díky práci Růženy Veverkové v pořádku.

Řídící výbor projednal a schválil sedm žádostí o granty v celkové výši 351.000 Kč.

Řídícímu výboru byl předložen návrh rozpočtu na rok 2017. Vzhledem k tomu, že definitivní rozpočet může být schválen až když budou známy konečné výsledky hospodaření za rok 2016, návrh byl vzat na vědomí.

 

Na základě písemné stížnosti Univerzity Karlovy na opakované nevhodné chování členky Syndikátu Květoslavy Šamajové a s ohledem na další předcházející stížnosti ŘV rozhodl s odkazem na bod 6. Odstavec II., b) o zániku členství v Syndikátu novinářů. Toto rozhodnutí je zároveň platné i pro náš Klub kultury, jehož je Květa Šamajová členkou.

 

NAŠE ČLENSKÁ ZÁKLADNA

       I když ještě nemáme uzavřený počet přihlášených členů SN ČR a členů – hostů pro letošní rok,  můžeme už dnes konstatovat, že oproti loňskému roku nám ubylo zájemců o Klub kultury poměrně razantně. V minulých letech se počet obou skupin pohyboval většinou kolem stovky, v současné době je přihlášeno celkem kolem šedesáti. Pravděpodobně se počet navýší po dnešní schůzi, kdy se ještě někdo přihlásí anebo prodlouží své členství. Zatím máme určitou finanční rezervu, díky navýšené částce za členy SN ČR, ale protože platíme za tiskárnu a poštovné za rozesílání bulletinu, potřebujeme mít potřebnou finanční rezervu. Pomohl by nám i zájemce o práci ve výboru, proto vás vyzýváme k tomu, abyste někoho navrhli, případně se přihlásili sami.

V loňském roce se projevila mnohem větší nemocnost členů výboru, a proto nutně potřebujeme získat mladší kolegy nebo kolegyně pro práci ve výboru, aby Klub kultury mohl dále existovat.

Spojení s vámi, s naší členskou základnou máme nejen prostřednictvím našeho bulletinu KULTURA, ale také prostřednictvím webových stránek. V jejich začátcích jsme měli s nimi problémy, které jsou snad již zažehnány a mohou vám sloužit jako zdroj informací, a to aktuálnějších ve srovnání s klubovým časopisem.

 

 

 

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky

 za uplynulé volební období 2014 až 2016

 

 

 

Všechny údaje jsou uvedeny v korunách

 

Rok 2014 Příjmy Výdaje
  31.996 24.449

Úspora v roce 2014 činí  7.547  korun byla převedena do finanční rezervy KK

 

 

Rok 2015 Příjmy Výdaje
  66.600 50.378

Úspora v roce 2015 činí  16.222  korun byla převedena do finanční rezervy KK

 

Rok 2016 Příjmy Výdaje
  48.273 63.703

Ztráta v roce 2016 činila  15.430  byla uhrazena z finanční rezervy KK

 

 

Celé volební volební 2014-16 Příjmy Výdaje
  146.869 138.530

Úspora za celé období 2014-2016 činí  8.339  korun

je součástí finanční rezervy KK

 

Současný stav finanční rezervy Klubu kultury činí 42.703 korun

 

V loňském roce jsme díky dobrému stavu, finančních prostředků mohli zakoupit dva po-čítače – jeden pro Aleše Holuba, šéfredaktora časopisu KULTURA a druhý pro předsedkyni Jaroslavu Světlíkovou, která zpracovává všechny zápisy z jednání výboru KK a zprávy o činnosti. Až dosud všechno zpracovávali na vlastních počítačích, které bylo nutné obnovit. Opravy už nešlo realizovat. Další výdaj, který schválil výbor klubu je příspěvek na pohřeb členky výboru J.J.Hubáčkové ve výši 6.000 Kč.

Odstupující výbor děkuje všem, kteří výbor ve volebním období podporovali, pomáhali mu – jmenovitě Mgr. Jiřině J.Hubáčkové, Růženě Veverkové, Ing. Marii Vašákové, Hasanu Zahirovičovi, akademickým malířům Zdeňku Světlíkovi, Josefu Velčovskému a Vladimíru Pecharovi.

Poděkování patří i členům výboru Klubu kultury za odvedenou práci v uplynulém tříletém období.

 

 

 

ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY ZA OBDOBÍ OD DUBNA 2012 DO DUBNA 2014

Uplynulo něco málo přes rok a sešli jsme se opět na členské schůzi. Tato byla po dvou letech volební. Zprávu výboru za období od dubna 2012 do dubna 2014, usnesení a zápis ze schůze najdete ZDE.

 

ZPRÁVA VÝBORU KLUBU KULTURY ZA OBDOBÍ OD BŘEZNA 2010 DO ÚNORA 2011

Na konci března minulého roku byl zvolen staronový výbor našeho klubu. Tím se náš klub nemůže moc chlubit, je to spíše ostuda, že si ve svém středu nenajdeme někoho, kdo by přišel do výboru a nahradil některou z trvalek výboru. Uvidíme dnes při diskusi jestli se nehnou ledy.

Výbor v uplynulém roce pracoval ve složení: PhDr. Vojtech Čelko, PhDr. Aleš Holub, Jan Kaštánek, PhDr. Milena Nyklová, Mgr. Maria Paříková, Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Ing. Romana Velčovská. S výborem dále spolupracovaly: Mgr. Jiřina Jana Hubáčková, Ing. Maria Vašáková, Růžena Veverková.

V současné době podle zaplacených příspěvků má náš klub 82 členů, z toho je řádných členů 24 a 58 hostů klubu.

Výbor se snažil scházet pravidelně po čtrnácti dnech, o konkrétních datech jeho schůzek jste byli informováni naším časopisem KULTURA ve Zprávách z výboru a také na našich webových stránkách. Možnost účastnit se výborových schůzí využilo během uplynulého období několik našich členů. Pro rok 2011 připravil výbor nové členské legitimace a rozhodl ponechat nezměněnou výši členských příspěvků. O hospodaření se získanými finančními prostředky vás seznámí samostatná zpráva.

Jsme rádi, že kontakt s členskou základnou už nezajišťuje jen náš bulletin KULTURA, ale jsou funkční i klubové webové stránky. Na titulní straně našeho časopisu si můžete přečíst, že letos jej klub vydává již osmnáctým rokem. Myslíme si, že se stabilizovaly jeho pravidelné rubriky, zlepšila se jeho obrazová úroveň spoluprací s akademickými malíři, také tiskárna náš časopis tiskne na novém stroji. Zvětšení fotografií pomohlo k jejich čitelnosti. Snad k atraktivitě našeho časopisu přispěla i jeho barevná obálka. Nyní k obsahu – vedle členů redakční rady do časopisu přispívají i dopisovatelé, někteří pravidelně, jiní občas. Díky zasílaným informacím z regionů, kde přímo nikdo z našeho klubu nepůsobí, můžeme tak nabídnout zajímavé zprávy o kulturních akcích i odjinud. Ke zveřejňování těchto mimopražských zpráv využíváme i webové stránky našeho klubu. Máme tak možnost předávat aktuální informace ihned po obdržení a v širší nabídce, nežli by bylo účinné v našem časopise, protože ten vychází přibližně každé dva měsíce. Takovou dělbu při zveřejňování zpráv výbor předpokládal při prosazování druhého kontaktu s členskou základnou, při zřizování našich webových stránek. Náš časopis KULTURA je přístupný Presscentru všem novinářům, veřejnosti pak v krajských knihovnách, ale webové stránky může navštívit kdokoli bez problémů. Na jedné ze schůzí výboru se diskutovalo také o možnosti si do našeho časopisu některé články objednat. Určitě by to byl přínos, ale jak víte, naši autoři dosud zveřejňovaných článků, kreseb, fotografií nejsou honorováni. Nový syndikátní Mediažurnál počítá s objednanými články, ty ale bude platit, náš klub na to nemá peníze. Jsme rádi, že držíme skoro vyrovnaný rozpočet.

Klub kultury se neuzavírá okolnímu světu – členové výboru pracují v orgánech Syndikátu, máme zastoupení v Členské komisi a v Grémiu Syndikátu. Na Valné hromadě byli dva naši členové zvoleni do Řídícího výboru, ti pak přinášejí do našeho klubu potřebné informace z jeho zasedání. A naopak informují o dění v našem klubu. Klub kultury spolupracuje i s dalšími kluby a regionálními sdruženími Syndikátu. Pravidelně míváme také zastoupení v porotách hodnotících novinářské soutěže. Přestože jsme většinou již mimo přímé pracovní zapojení v redakcích, mnozí z členů výboru spolupracují a přispívají do novin a časopisů.

Informace o našem klubu a jeho činnosti se snažíme poskytovat zájemcům nejen našim časopisem a našimi webovými stránkami, ale také prostřednictvím Mediažurnálu. V současné době syndikátní časopis změnil svůj vzhled a snaží se také o novou náplň. Jednou z jeho pravidelných rubrik by měly být zprávy z regionů a z klubů Syndikátu. Mediažurnál má společného šéfredaktora i pro webové stránky, takže informace o našem klubu budou k dispozici též v elektronické podobě. Výbor zajišťuje informaci o našem klubu též pro zprávu Řídícího výboru SN ČR – Práce v Územních sdruženích a klubech Syndikátu novinářů, kterou připravuje každý rok.

V uplynulém období výbor sledoval dění v kultuře, k některým veřejným otázkám se vyjadřoval samostatně, k některým společně se Syndikátem. Například za náš postoj k problematické opravě Karlova mostu jsme dostali poděkování. Odsuzujeme chování některých státních kulturních institucí k novinářům. Od listopadu se snažíme o setkání s ministrem kultury MUDr. Jiřím Besserem. Anabázi nemusíme podrobně popisovat, každý si ji umí podle svých zkušeností s úřednickou vrchností představit sám. Až nedávno nám z ministerstva oznámili, že se uvažuje o širším setkání s novináři někdy v polovině března Tedy nejenom se zástupci našeho klubu, ale s širším spektrem novinářů. Jak víte z našeho bulletinu, stále sledujeme vývoj situace okolo Střední průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Přestože jde o nejstarší sklářskou školu na světě, kam jezdí studovat i zahraniční zájemci, jedná se o její likvidaci. Přitom v podstatě jde o duševní i hmotnou kulturní památku. Takových úletů je více, stačí připomenout obřadní síň v Národním divadle.

Již přes rok platí rozhodnutí Řídicího výboru Syndikátu o tom, že veškerý styk mezi ústředím a jednotlivými složkami Syndikátu bude probíhat prostřednictvím internetu. Snažíme se toto rozhodnutí dodržovat. Mimochodem, také redakce našeho časopisu KULTURA přijímá příspěvky jen v elektronické podobě. Před nedávnem výbor našeho klubu nabídl zájemcům vlastní kurz práce na počítači, zajistil i kurz u jiné organizace a ještě nabídl proplacení výdajů za individuální absolvování počítačového kurzu. S velkým ohlasem se ani jedna naše nabídka nesetkala. O podobnou podporu „počítačové gramotnosti“ se v roce 2011 pokusí Syndikát. Vzhledem k stálému nárůstu informací a komunikace prostřednictvím tohoto média je to pochopitelné. Bližší informace budou uveřejněny v Mediažurnálu. Pokusíme se vás včas na podmínky a organizaci akce upozornit.

Jsme rádi, že se Klub kultury podílí na šíření povědomí o naší kultuře a našem kulturním dědictví v globalizovaném světě. Právě jen naše kultura a naše kulturní dědictví nás odlišují od jiných obyvatel Země. A spolu s krásami naší země k nám přitahují cizince. Podílíme se tak i na přirozeném vlastenectví, na hrdosti nás všech.

 

>>><<<