Klub kultury

Usnesení

 

U S N E S E N Í

 

Členské schůze Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR,

 

konané dne 4. října 2021

 

Členská schůze schvaluje:

  • Přednesenou zprávu výboru o činnosti za uplynulé volební období 2018-2021
  • Zprávu o hospodaření
  • Členy nově zvoleného výboru na tříleté období jsou:

PhDr. Marie Bahenská, PhDr. Vojtech Čelko, Ing. Jaromír Hampl, CSc., PhDr. Aleš Holub, Markéta Pánková Mgr. Jaroslava Smolová, Jaroslava Světlíková, Ing. Romana Velčovská a MgA. Hasan Zahirović

Členská schůze doporučuje:

  • Dodržovat vyrovnaný rozpočet
  • Zachování dosavadní výše členských příspěvků, v odůvodněných případech upravit

jejich výši k zajištění vyrovnaného rozpočtu v roce 2022

 

Členská schůze ukládá výboru KK:

     *    Upravit na základě zaplacených příspěvků seznam členů klubu a jen jim rozesílat klubový

           časopis, ostatní ze seznamu vyřadit

     *    Poskytovat dostatečné množství informací o činnosti klubu a kulturním dění u nás

      prostřednictvím klubového časopisu KULTURA a klubových webových stránek  

     *    Připravit Členskou schůzi v roce 2022

     *    Uvádět termíny schůzek výboru v klubovém časopise a na svých webových stránkách

 

Členská schůze doporučuje výboru KK:

     *    Nadále udržovat kontakt s členskou základnou prostřednictvím klubového časopisu

             KULTURA a průběžně aktualizovat webové stránky klubu

     *     Prezentovat Klub kultury v Mediažurnálu.

     *     Pořádat kulturní akce, kterých by se mohl zúčastnit větší počet členů klubu, uvádět

            informace o nich v klubovém časopise a na webových stránkách

 

Členská schůze souhlasí

             I nadále s pravidelným rozesíláním klubového časopisu všem organizačním

            složkám Syndikátu novinářů ČR a s výzvou o spolupráci kolegům v regionech.